Områdeløft på Saupstad i Trondheim

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kom med statlige penger i bagasjen da hun besøkte Saupstad bibliotek i Trondheim i august 2011. Som et bidrag for å komme i gang med områdeløftarbeidet i bydelen lovte ministeren et statlig bidrag på 1,5 mill. kroner over statsbudsjettet for 2012.

- Saupstad er et fint område i en spennende by hvor det skjer mye, men levekårene i området tilsier at det er behov for å gi bydelen et løft i takt med resten av byen, innledet Navarsete. Hun mente at selv om utfordringene er i mindre skala enn i for eksempel Groruddalen i Oslo, er det viktig at man så tidlig som mulig motvirker uheldige utviklingstrekk i Saupstad gjennom å gi bydelen et områdeløft. - Staten vil her kunne bidra med virkemidler og erfaringer gjennom Husbanken, samt sørge for å sikre en langsiktig forpliktelse av arbeidet i bydelen, presiserte Navarsete.

områdeløft saupstad
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kom med lovnader om 1,5 mill. kroner til områdeløft på Saupstad over statsbudsjett. Både varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim kommune og Brit Tove Welde fra Husbanken Region Midt-Norge var godt fornøyd med at arbeidet nå kommer i gang.

Forprosjekt i gang
Saupstad er en bydel sør for Trondheim sentrum med ca. 20 000 innbyggere. Bydelen har i ulike levekårsundersøkelser kommet relativt dårlig ut. Det er derfor satt inn ekstra ressurser på områder som skole, kulturskoledeltagelse og forebyggende ungdomsarbeid. Trondheim kommune ønsker å satse mer på Saupstad, og kommunen fikk sommeren 2011 tilsagn på inntil kr 750.000 i kompetansetilskudd fra Husbanken til et forprosjekt. I dette prosjektet skal utviklingsmulighetene for området klargjøres. Videre er målsettingen med forprosjektet å skape en bærekraftig byutvikling og styrke både det fysiske miljøet og bydelens identitet. En ønsker også å utvikle et mer koordinert kommunalt plangrunnlag for en mer samordnet ressursinnsats.

Det passet derfor veldig godt at videreføringen av prosjektet nå sikres med statlig støtte, og varaordfører Knut Fagerbakke i Trondheim kommune takket Navarsete for at regjeringen nå setter fokus på et løft i Saupstad.

- Dette er en fantastisk og mangfoldig bydel preget av stor aktivitet til tross for levekårene, sa Fagerbakke, og trakk frem flere gode eksempler på gode tiltak i Saupstad. Han sa også at politikerne i Trondheim nå er opptatt av å styrke tjenestetilbudet i bydelen ytterligere.

Bomiljøprosjekt på 90-tallet
Husbanken har arbeidet med Saupstad også tidligere. Et bomiljøprosjekt ble gjennomført i perioden 1996-2002 i samarbeid med de tre store borettslagene på Saupstad og Trondheim kommune. Da ble det blant annet arbeidet med pilottun, park med ulike opplevelsesmuligheter, parsellhager, plantetiltak og skoleprosjekt. Men også fra dette prosjektet står det igjen mange behov og ideer som ennå ikke er gjennomført. Det dreier seg for eksempel om møteplasser, vitalisering av senterområdet, belysningsplan, kunstnerisk utsmykning og tilgjengelige boliger for alle livsfaser og funksjonsnivå. I tillegg har nye behov dukket opp de siste årene.

- Husbanken Region Midt-Norge ønsker et områdeløft i Saupstad velkommen, sa regiondirektør Brit Tove Welde. Husbankens regionkontor har sammen med kommunen forberedt seg på dette gjennom å i år tildele regionale kompetansetilskuddsmidler til et forprosjekt for områdeløft i bydelen. Husbanken har opparbeidet seg kompetanse i å bistå kommuner med områdeløft i Oslo og Bergen. Denne kompetansen skal vi nå bruke her i Trondheim, men samtidig utvikle egne metoder og tiltak, samt bidra til enda bedre samhandling mellom offentlige velferdsaktører.

- Et områdeløft avskaffer ikke personlig fattigdom. Tiltak fra NAV og kommune må inn i satsinga på Saupstad sammen med fysiske og sosiale nærmiljøtiltak, presiserte Welde.