Presenterte idéskisse for Ytre Arna

Byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune, Eiler Macody Lund, presenterte idéskisse for utviklingen av sentrumsområdet i Ytre Arna på folkemøte 29. januar.

Idéskissen, som er rettet mot planlegging for universell utforming og allmenn tilgjengelighet i sentrumsområdet i Ytre Arna, er støttet med Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet.

forside til ny ideskisse for ytre arna
Illustrasjon av mulighetene i Ytre Arna utviklet i samarbeid med MAD arkitekter. Illustrasjonsbilde/Asplan Viak.

En del av områdesatsingen

På folkemøte i lokalene til Oleana, i sjøkanten ved Sørfjorden, fikk grunneiere og lokalbefolkning presentert forslagene til videre stedsutvikling på det gamle industristedet. Ytre Arna er en del av Bergen kommune sitt områdesatsingsprogram, hvor kommunen i samarbeid med Husbanken retter en ekstra innsats inn i utvalgte levekårsutsatte områder. Som en del av områdesatsingen har det blitt satset på å utforme en helhetlig skisse for hvordan sentrumsområdet og sjøfronten kan utvikles over de kommende årene.

Arbeidet har blitt ledet av Grønn etat, og Asplan Viak har utført arbeidet på oppdrag fra Bergen kommune. Grunneiere og representanter fra lokalbefolkning og næringsliv har blitt involvert i prosjektet.

både grunneiere og lokalbefolkning møtte på folkemøte
Både grunneiere og lokalbefolkning fikk med seg forslagene til videre stedsutvikling i Ytre Arna. Foto: Torben Blindheim/Husbanken.

Videre arbeid

Idéskissen er ikke en eller en utbyggingsplan, og det er mye arbeid som gjenstår før større endringer kan skje i området. Rapporten er imidlertid et godt utgangspunkt for videre arbeid. Den består av grundige analyser av stedet, innspill fra medvirkningsprosessene og illustrasjoner med beskrivelse av hvordan området kan endres for å få til en positiv utvikling. Det er lagt vekt på hvordan man kan løse felles utfordringer for grunneiere og lokalmiljø, og to av hovedutfordringene som det er foreslått løsninger for er parkering og allmenn tilgjengelighet.

Bergen kommune ønsker videre å inngå samarbeid med private aktører og representanter for lokalbefolkningen for å få i gang et felles prosjekt om utvikling av området. Oppfølgingsarbeidet skal settes i gang tidlig vår 2015.