Innbyggerundersøkelse i Ytre Arna

I forbindelse med Bergen kommune sitt arbeid med områdesatsing er det gjennomført en større innbyggerundersøkelse i Ytre Arna. Se oppsummering av resultatene her.

Bergen kommune mottar tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling fra Husbanken som skal bidra til helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid i Ytre Arna. Samtidig mottar de kompetansetilskudd rettet spesielt mot planlegging for universell utforming og allmenn tilgjengelighet i området.

I løpet av våren og sommeren 2014 ble det gjennomført en større innbyggerundersøkelse i Ytre Arna. Innbyggernes tilhørighet, oppfatning og bruk av nærmiljøet, informasjon om tilbud og tjenester og kjennskap til områdesatsingen var blant temaene som ble kartlagt i undersøkelsen.

Foto: Husbanken

Sentrale funn

På et overordnet nivå er innbyggerne i Ytre Arna relativt godt fornøyd med sitt hjemsted. Yngre er imidlertid mindre fornøyde enn eldre. Undersøkelsen viser at opplevd trygghet er den viktigste faktoren som påvirker i hvor stor grad innbyggerne opplever sitt hjemsted som attraktivt. På spørsmål om opplevd trygghet kommer Ytre Arna bra ut, men det er likevel rom for forbedringer, spesielt når det gjelder skoleveg.

Innbyggerne trekker frem tilrettelegging for ikke-organiserte aktiviteter som gåturer, jogging og sykling som særlig viktig i nærmiljøet. Tilgjengelighet til turterreng og turstier er det nest viktigste for folks trivsel, kun toppet av tilgjengelighet til butikker i nærmiljøet.

Innbyggerundersøkelsen skal gi et overordnet inntrykk av innbyggernes opplevelse av sitt bosted som et sted å bo og leve. Den skal brukes både som en evaluering av områdesatsingen, og som beslutningsgrunnlag for videre prioriteringer for arbeidet.

Resultater fra innbyggerundersøkelsen i Ytre Arna finner du på Bergen kommune sine hjemmesider