Områdeløft Ammerud

Ammerud er en del av bydel Grorud, som også består av områdene Grorud, Kaldbakken,Rødtvedt, Nordtvet og Romsås. Det er 7113 beboere og antall boliger er 3000.Områdeløftarbeid startet i 2011 og avsluttes i 2016.

Områdeløftene i Groruddalen
Områdeløftene i Groruddalen 
 Områdeløft Ammerud
 Områdeløft Ammerud

Ammerud har god offentlig kommunikasjon som gir en tidsavstand til sentrum på ca. 20 minutter, og kort vei til marka. Det er et sammensatt område med store interne variasjoner, både med hensyn til bebyggelse og bomiljøer og når det gjelder kjennetegn ved befolkningen. Av de totalt 3000 boligene her ca. 70 prosent i leiligheter i blokkbebyggelse.

Muligheter og utfordringer
Skolene oppleves som gode oppvekstarenaer. Ammerud er et sammensatt område der mennesker med ulik etnisk, kulturell og sosial bakgrunn lever side om side. Mange verdsetter det sosiale miljøet, som de betegner som usnobbete og romslig. Foranalysen “Vi her på Ammerud” v/ NIBR har fire anbefalinger: 

  • Utvikling av et ”hovedbøl” en fellesarena som kan fungere som et ”hjerte” i Ammerudsamfunnet
  • Medvirkningsstrategi for å engasjere og involvere ulike grupper til å bidra til lokalsamfunnsutviklingen 
  • Helhetlig og samlende kulturstrategi som favner om ulike aldersgrupper, kulturaktører og etnisiteter,
  • Ta tak i omdømme-tematikken og utvikle strategier for å bygge om negative forestillinger om Ammerud, internt og eksternt.

Relativt store forskjeller i bokvalitet og levekår blant beboerne i området . Det er r mange unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 23 år på Ammerud, og bydelen jobber spesielt med tiltak rettet mot disse, inkludert arbeid/utdanningstiltak.

Viktig å fokusere på tiltak som kan styrke den sosiale kapitalen i dette lokalsamfunnet. Både unge og voksne påpeker at det er nødvendig å gå sammen om omdømmebygging, og tror at enda sterkere satsing på kultur og idrett kan bidra positivt sammen med profilering av stedets klare kvaliteter som bo-område.

Områdeløftarbeid 2011-2016

Programarbeidet startet i 2011 og avsluttes i 2016.
Grunnlagsdokumentasjon: NIBR-rapporten ”Vi her på Ammerud ", 2011.

Programplan 2012

Områdeløftets overordende mål underbygger målet til Programområde 3 ”å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentra og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger

Strategier: Strategiene for områdeløft Ammerud vil utarbeides i programfasen og vil fremgå i revidert programplan for 2012.


Kontaktinformasjon
Bydel Grorud: programleder: Cecilie Kjølnes Skar. Tlf. 97170249
Husbanken Region øst: observatør. Lars Halleraker. Tlf. 48078965