Nytt fjes i Områdeløft Trondheim

Ole Kristian Lundereng, 51 år, startet 1. februar 2012 i stillingen som prosjektleder for Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim. Han har lang erfaring fra ulike stillinger i Trondheim kommune, de siste årene som kommunalråd og spesialkonsulent.

Allerede etter en måned er Lundereng godt etablert i prosjektkontoret i bydelen, i gang med noen av arbeidsoppgavene. Han ser fram til å ta fatt på prosjektlederjobben for områdeløftsatsingen i Saupstad-Kolstad.

Fokus i oppstartsfasen

Områdeløft Saupstad er foreløpig inne i en forprosjekteringsfase. Lundereng har flere tanker om hva det vil være viktig å rette oppmerksomheten mot i prosjektet framover:

Ole Kristian Lundereng-Forankring og eierskap er viktige stikkord. Skal vi lykkes med prosjektet så må det være godt forankret både lokalt i bydelen og oppover hos den administrative og politiske ledelsen i kommunen. Vi arbeider mye med dette nå. Det er viktig at de som bor i bydelen samt næringsliv, foreninger, organisasjoner og institusjoner etterhvert får et eierskap til prosjektet og til de tiltak som skal iverksettes. Min erfaring er at ideer, forslag og tiltak som gror fram nedenfra er langt mer levedyktig og bærekraftig enn de som utformes på et kontor i kommunen. Derfor vil organisering, dialog og gode medvirkningsprosesser være avgjørende. Det er viktig at vi nå i startfasen får på plass en prosjektplan som tar høyde for dette og som er grundig og gjennomtenkt, sier Lundereng.

Han viser til at Saupstad-Kolstad riktignok har en del utfordringer.

- Men det første som slår meg med bydelen er alle ressursene som finnes her og hvor mye kreativitet og entusiasme det er blant beboere, foreninger og organisasjoner. De aller fleste som bor her stortrives og sier til meg at på Saupstad-Kolstad føler seg trygge og har det bra. Det er et veldig godt utgangspunkt for arbeidet med å gjøre bydelen enda mer attraktiv.  

Legitimitet gjennom medvirkning

Prosjektlederen vil derfor legge arbeidet opp mot å bruke de ressursene som finnes lokalt i bydelen. Å etablere riktig medvirkning og legge til rette for eierskap hos beboerne i nærmiljøet er en nøkkelfaktor i arbeidet.

-Vi har allerede etablert et prosjektkontor i bydelen, og er i gang med en besøksrunde for å opprette kontakt, få folk i tale og lytte til forslag, innspill og synspunkter. Vi vil også legge vekt på at de som ikke har foreninger, organisasjoner eller sterke talspersoner i ryggen skal bli hørt. Dette er en forutsetning for at prosjektet skal ha legitimitet og oppslutning».

Bygge på erfaring

Innhenting av gode erfaringer fra områdeløftsatsinger andre steder vil også være et viktig element i oppstartsfasen i Trondheim. Prosjektgruppen gjennomførte derfor et fagseminar 5. mars, der blant annet Husbanken og IMDi formidlet et erfaringsgrunnlag fra Groruddalssatsingen i Oslo. Overføring av kunnskap og kompetanse rundt hvilke suksesskriterier denne satsingen bygger på, er av stor relevans for den innledende fasen i satsingen på Saupstad-Kolstad, sier Lundereng.