Verdensparken-prosjektering av første og andre etappe er igang

En av utfordringene i områdeløftet Furuset er å utvikle møteplasser med treffpunkter som kan inkludere ulike generasjoner, kulturbakgrunner og interesser. Landskapsfabrikken ved Ellen Husaas og Aaste Gulden Sakya, på oppdrag fra Bydel Alna, har utarbeidet forprosjektet.

Prosjektets mål er å utvikle friområdene i Gransdalen til et attraktiv aktivitetsplass. Befolkningens kulturelle mangfold er et utgangspunkt når Bydel Alna planlegger Verdensparken.

Til grunn for arbeidet med forprosjektet er det lagt vekt på at:
• Parken skal kunne brukes av flere generasjoner og grupper samtidig
• Parken skal ha visuelle kvaliteter og høy kvalitet i detaljering og materialbruk
• Parken skal være attraktiv gjennom alle årstider og invitere til aktivitet sommer og vinter
• Parken skal utvikles over flere år og bygges ut etappevis
      
Etapper
Ifølge planen skal parkområdet bestå i et område med urbant preg i øst, grønn landskapspark i vest og Verdensplassen i nord og skal realiseres i tre byggetrinn eller etapper:
1. Verdensplassen
2. Landskapsparken
3. Torg, sportsplass og aktivitetsflate

           
Inspirasjonsbilder: paviljon, klatrevegg, vannspeilet (foto: Landskapsfabrikken)

Forprosjekt
Forprosjektet bygger på en mulighetsstudie utført av Bjørbekk og Lindheim as i 2009. Plan og bygningsetaten og Bydel Alna er nå i gang med prosjektering av første og annet byggetrinn: Verdensplassen og landskapsparken, og det tas sikte på at arbeidene skal pågå i 2011 og 2012.

I første omgang skal det bli en møteplass med et plassgulv utformet som et teppe med ornamentikk fra hele og verden, hvor vannet skal brukes som et symbol som forener disse elementene. Et vannspeil formet som kloden, en bekk og en paviljongbygning med plass for hundre mennesker, er noe av grepene i utformingen av verdensplassen. Lekeplasser tilrettelagt for ulike aktiviteter og aktivitetsområder for ulike aldersgrupper og en utsiktplass med tak og grill åpner og utvider rekreasjonsmulighetene til mange flere beboergrupper.

– Arbeid med den eksisterende vegetasjon, beplantning av varierte og fargerike vekster og trær skal sørge for øke parkens kvaliteter og gi den et rikere preg, forteller prosjektleder Halvor Voldstad i Bydel Alna.

Beboerdeltakelse
I arbeidet med Verdensparken har bydelen ønsket en sterk medvirkning fra beboere og for å øke den lokale deltakelsen i planprosessen har den tatt i bruk arbeidstilnærming hentet fra modellen Participatory learning and action (PLA).

Denne tilnærmingen innebærer å: 
• tilrettelegge for likeverdig dialog
• skape rom for å utveksle synspunkter og for å prioritere tiltak
• gi deltakerne mulighet til å påvirke prosessen

Fleksibilitet
Parkplanen er tegnet som en struktur som kan fylles med ulikt program, og som også kan bestemmes over tid. Dagens situasjon og befolkningens behov kan endres og planen åpner for at nye behov skal kunne dekkes etter hvert. Materialbruk kan også variere. Planen kan utføres med ulike materialkvaliteter, som spenner fra grus og asfalt til eksklusive steinsorter.
____________________________________________________________________________

Fakta
Prosjektet Verdensparken
• er en del av områdeløftet for Furuset i Groruddalssatsingen i Bydel Alna.
• har som mål at folk som bor i Furuset og Gransdalen kan utnytte grøntområdene på en bedre måte, og at   varig skjøtsel skal sikres i planarbeidet 
• skal finne innhold, omfang og ansvarsfordeling for bærekraftig videreutvikling av fellesområdene slik at de innbyr til aktivitet og trivsel for befolkningen. Dette omfatter også belysning og gangvei