Tett på beboerne på Veitvet - Sletteløkka

Beboernes drømmer og ønsker for eget bomiljø skal forme den framtidige utviklingen av Sletteløkka og «Perlekjedet Veitvetveien». Bydel Bjerke legger opp til et gigantisk opplegg for medvirkning i Groruddalssatsingen i løpet av våren 2010.

I medvirkningsprosessen på Sletteløkka blir hele boligområdets sosiale og fysiske miljø satt på dagsorden. Prosessen startet med at medlemmene i prosjektgruppa for områdeløftet banket på døren til alle beboerne i Askelia borettsslag og Sletteløkka boligsameie. Dette ble fulgt opp av fremtidsverksted med befaring i bomiljøet der beboerne kunne drøfte muligheter og utfordringer videre. Lørdag den 15. april åpnet utstillingen i området med brosjyrer, plansjer og modell over området for å gi beboerne et best mulig grunnlag for sine innspill og meninger om framtiden for boligområdet og 25. mai er det folkemøte der resultatet av beboernes innspill oppsummeres og fremtidsverkstedene presenteres.

Engasjerer barna
– Særlig barna mangler tilbud i dette området, sier prosjektleder Trude Mette Johansen fra Bydel Bjerke. Hun er prosjektleder i områdeløftet og har en sentral rolle i medvirkningsprosessen. – Barn og unge har vært veldig engasjerte og har kommet med mange ønsker som kan bidra til å gjøre nærmiljøet mer attraktivt. Ønsket om å få redusert støyen fra Trondheimsveien er også en gjenganger blant beboerne i området, opplyser Johansen.


          
         Utstillingen (foto: Husbanken)

Etter folkemøtet på Veitvet senter 25. mai vil bydelen utarbeide en helhetlig plan som grunnlag for prioriterte fysiske tiltak i samarbeid med Civitas. Parallelt med dette vil det også pågå et omfattende bomiljøprosjekt.

Idédugnad
Trafikk med høy hastighet og mye tungtransport i Veitvetveien er en stor miljøbelastning i bydelen. Dette er også dokumentert i stedsanalysen for området. Blant annet med den som grunnlag, har områdeløftet startet opp et arbeid med å utvikle veien til en miljø- og kulturgate i samarbeid med Samferdselsetaten og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Som et ledd i dette arbeidet ble det gjennomført en bred idédugnad den 6. mai. Grunneiere, næringsinteresser, beboere, kommunale etater, Miljøverndepartementet, Statens vegvesen og andre interessenter i området deltok. I forkant var det gjennomført en rekke framtidsverksteder med beboergrupper, elevråd, borettslag og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i området.


            
           Maria Hatling (foto: Husbanken)

Som innledning til idémyldringen viste arkitekt Iwan Thomson gode eksempler på gate- og byromsprosjekter og direktør May Balkøy i Statsbygg ga eksempler på hvordan kunst og kultur kan berike det offentlige rom.

– Det er summen av de enkelte prosjektene langs veien som øker verdien av helheten, sier avdelingsdirektør Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten, som var svært imponert over den kreativiteten og idérikdommen som dugnaden har frambrakt.

Både Plan- og bygningsetaten (PBE), Samferdselsetaten og bydelen vil nå bruke innspillene fra medvirkningsprosessen i sitt videre arbeid. Det langsiktige målet er utvikling av en områdeplan for området. På kort sikt vil Bydelen satse på mindre fysiske tiltak i tilknytning til veien.

Eksempler på ideer:
Gata vår
Hva barn har sagt