FutureBuilt vil fremme klimaeffektive boliger på Furuset

FutureBuilt går inn som en ny kraft i områdeløftet på Furuset med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger.

(Nyhetsbrev April 2010)

FutureBuilt er et partnerskap mellom Husbanken, Oslo kommune, Drammen kommune, Norske arkitekters landsforbund, Enova og Grønn Byggallianse.

Bydel Alna er primært opptatt av faglig omdømmebygging og et bredere boligtilbud. Furuset har et stort behov for nye, kreative boligløsninger som kan gjøre området attraktivt for barnefamilier og unge i etableringsfasen. Bydelen ønsker et bærekraftig tilbud både for at dagens innbyggere skal bli boende og for at nye generasjoner skal etablere seg i området.

Fortetting med klimaeffektive boligløsninger
En av hovedmålsetningene er fortetting med gode kvaliteter.

- Fortetting er et miljøvennlig og nødvendig grep i moderne samfunnsplanlegging. Kombinasjon fortetting og klimaeffektive boligløsninger er et godt grep, sier arkitekt Inge Willumsen, som nylig sluttet i Husbanken og er nå i Plan og bygningsetaten i forbindelse med etatens engasjement i FutureBulit.

Inge Willumsen

Idékonkurranse
Utviklingsarbeidet med Furuset senter og senterområdet startet i august 2009 med en charrette avholdt på Furusetheimen. Bydel Alna og Plan og bygningsetaten var ansvarlig for arrangementet som samlet flere offentlige instanser.

Bydel Alna ønsker å følge opp en av visjonene fra charetten, som legger opp til utbygging av tusen nye boliger i området. Dette har dannet grunnlag for en idékonkurranse.

– En konkurranse utløser kreativitet og gir rom til spenstige løsninger, i mye større grad enn vanlig anbudsrunder, forteller Willumsen. Konkurransen åpnes primo september og frist for innlevering av prosjekter blir i begynnelsen av desember. Resultatet blir kunngjort i begynnelse av 2011.

Motvirker boligsegregasjon
Blant annet gjennom sitt engasjement på Furuset vil FutureBuilt og Plan- og bygningsetaten, sammen med Bydel Alna, inspirere til en bredere nyansering av bebyggelsestyper.

- Det vil motvirke tendensene til boligsegregasjon, sier Willumsen. Han viser til Kristin Clemets uttalelser om at Norges særegne eierstruktur i boligsektoren fører til raskere integreringen av borgere med minoritetsbakgrunn. Integreringen går raskere og bedre her enn i mange andre land i Europa.

Om FutureBuilt
FutureBuilt skal fungere som katalysator mellom ulike aktører og skal gi faglig bistand til utforming av program og konkurransegrunnlag. Gode erfaringer i forbindelse med Strømsø- området i Drammen viser veien.