Nytt liv på Sletteløkka

Beboerne på Sletteløkka prioriterer tiltak i utemiljøet for barn og unge. Et omfattende medvirkningsopplegg er bakgrunnen for tiltakene.

Våren 2010 er det gjennomført flere tiltak i samarbeid med beboerne for å komme fram til hvilke tiltak som er viktige og riktige å få gjennomført i nær framtid og på lengre sikt. Resultatet av medvirkningsdugnaden skal danne grunnlag for en helhetlig plan for utvikling av uteområdene for boligområdene Askelia og Sletteløkka.

I medvirkningen har det vært brukt mange forskjellige metoder:
• banke på dører
• brev til utleiere
• spørreskjema
• framtidsverksteder og gåturer
• utstilling, aktiviteter og arrangementer

Prosessen ble avsluttet med et folkemøte i juni der folk diskuterte en oppsummering av innspillene. På grunnlag av dem, utarbeider konsulentfirmaet Civitas A/S en helhetlig plan. Barn og unge har vært spesielt aktive i prosessen og tiltak som bedrer deres bomiljø blir prioritert.

Følgende kriterier ligger til grunn for prioriteringen av tiltak:
1. Det skal gi et tilbud til alle og styrke forholdet mellom generasjonene
2. Forholdene for barn og unge skal bedres
3. Tiltakene skal kunne brukes av alle eller komme alle til gode


 
Lekeplass ved utfartsveien (foto: Bydel Bjerke)

Som følge av medvirkningsopplegget blir lekeplasser, aktivitetssteder for ungdom og møteplasser jobb nummer en. I prioritert rekkefølge er det enighet om å satse på følgende tiltak:

Leke- og festplass i Askelia
Tiltaket har to alternativer – å flytte ni garasjer for å gi plass til en festplass, eller la garasjene bli stående og tilrettelegge for at dagens nedslitte blir en lekeplass for større barn og «festplass» for alle. Lekeplass for de minste barna flyttes til steder ved inngangene til blokkene.

Lekeplass ved utfartsveien
Lekeplassen har flere apparater som er interessante for de minste barna, men suppleres med tiltak for litt større barn, som en bred sklie, benker og beplantning.

Opprustning av eksisterende ballbane på Linderudsletta
Dagens ballbane opprustes og utvides til å omfatte oppholds- og lekeareal langs Linderudsletta som i dag brukes til parkering. Det settes opp støyskjerming mot Trondheimsveien.

Lokale møteplasser foran eller mellom blokkene
Beboerne oppfordres til å lage «steder å være» ved inngangspartiene og mellom blokkene. Hvilke blokker som får tilbudet avgjøres på bakgrunn av vist interesse. Disse vil få profesjonell hjelp til planlegging og gjennomføring. Det forutsettes også at beboerne legger inn en egeninnsats i form av dugnad.

Beplantning med opprydding langs Linderudsletta
Det foreslås å etablere en beboergruppe som interesserer seg for beplantning og som sammen med fagfolk lager en plan for beplantning. Utplanting forutsettes å skje på dugnad.

– Det er viktig at beboerne selv bidrar i å gjennomføre tiltakene, sier styremedlem Trond Nilsen i styret for Sletteløkka boligsameie. –Dette er viktig for å få sterkt eierskap og styrke tilhørigheten.

Det er søkt om tilskudd fra Oslo kommune og fra Husbanken.