Ny vår på Sletteløkka

Mange av prosjektene i årets handlingsplan for områdeløftet i Bydel Bjerke knytter seg til Sletteløkka. Nå er flere av disse, som bomiljøprosjektet, helhetlig plan for utearealer, grendehus, og tiltak knyttet til Trondheimsveien i startgropa.

Opprusting av undergang
På det nylig avholdte oppstartsmøtet om Bomiljøprosjektet på Veitvet senteret ble det gitt en bred orientering om planer og prosesser framover for disse prosjektene. Størst interesse vakte kanskje planene for opprusting av undergangen under Trondheimsveien, som er et samarbeidsprosjekt mellom områdeløftet på Bjerke og Statens Vegvesen.

Denne undergangen er i dag en svært viktig, men også svært nedslitt og lite trivelig, fotgjengerpassasje mellom Veitvet og Sletteløkka. Visjonene og de foreløpige ideene knyttet til ny lyssetting og materialbruk i undergangen som Vegvesenet presenterte, ble derfor mottatt med stor interesse og glede av de frammøtte.

–Men dette er kun foreløpige ideer. Vi er fortsatt bare på et tidlig forstadium i dette arbeidet, uttalte hovedprosjektleder for områdeløftet Lars Eivind Grasmo i Bydel Bjerke og arkitekt Per Christian Stokke fra Statens Vegvesen. - Nå trenger vi innspill og kommentarer fra dere.

Og de kom; både på utforming og lyssetting, og ikke minst på utfordringene knyttet til drift og vedlikehold framover, og det å oppnå en tryggere undergang enn i dag. Det å få med de unge, som også har vært engasjert i dette temaet tidligere, i den videre planlegginga, var også noe som opptok forsamlingen, og som ble tatt på alvor og lovt fulgt opp av områdeløftet og Vegvesenet.

En referansegruppe bestående av ungdom og representanter fra boligsammenslutningene ble satt ned og skal jobbe videre med den konkrete utformingen.

Statens Vegvesen orienterer.

Bomiljøprosjektet
Et annet prosjekt i startgropa som ble drøftet på dette møtet var det såkalte Bomiljøprosjektet på Sletteløkka og Øvre Veitvet. I følge stedsanalysen for Veitvet - Sletteløkka finner en de største bomiljøutfordringene nettopp her. Områdeløftet har derfor valgt å igangsette et forstudium knyttet til dette temaet i inneværende år. Studien skal kartlegge utfordringene nærmere, sammenfatte kunnskap om nærmiljøtiltak og bomiljøprosjekter i sammenlignbare miljøer, og utforme konkrete forslag til tiltak.

Prosjektet baserer seg på et nært samarbeid med beboerne i området. Både sameie og borettslag var da også godt representert og aktive deltagere på møtet. Der var også Bente Nilsen fra OBOS, som har mangeårig erfaring fra ulikt bomiljøarbeid, og som også er med i prosjektgruppen for arbeidet sammen med representanter fra boligkontoret i bydelen, beboerne og USBL.

Øystein Bettum fra Groruddalsteamet i Bydel Bjerke er prosjektleder for arbeidet, og skal etter planen ha forslag og anbefalinger til videre arbeid i dette prosjektet klare etter sommeren.

Parallelt med dette er arbeidet med en helhetlig plan for Sletteløkka på gang. Det samme fagmiljøet som har utarbeidet stedsanalysen for området er nå i ferd med å skissere konkrete planer for dette prosjektet. Prosjektgruppen og prosjektleder for arbeidet vil være den samme som for bomiljøprosjektet for å kunne se disse to prosjektene, og de fysiske og sosiale temaene de omfatter, i mest mulig i sammenheng.