Nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft i Groruddalen

Nyttige erfaringer høstet i Groruddalssatsingen formidles i nasjonal erfaringskonferanse i Oslo 22. og 23. mars 2011. I samarbeid med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), inviterer Oslo kommune til nasjonal erfaringskonferanse om områdeløft i Groruddalen. Konferansen sendes direkte via web-tv.

Konferansen finner sted på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo. Du kan følge den live via forsiden på Husbanken.no eller fra disse sidene. I tillegg kan du se alle foredragene enkeltvis i bakkant.

Områdeløft
Områdeløft som arbeidsmetode har som formål å motvirke negativ utvikling i avgrensede områder hvor det er særskilte levekårsutfordringer. Et områdeløft omfatter en helhetlig satsing, og omfatter både fysiske, sosiale, kulturelle og miljømessige tiltak. Sentralt i metoden er medvirkning og forankring i lokalsamfunnet. Dette er med på å kvalitetssikre innsatsen, og øke sjansen for at tiltakene får stor oppslutning og kan leve videre også etter satsingen.
I Norden er tilsvarende satsinger gjennomført flere steder, blant annet gjennom Storbysatsingen i Sverige og Kvarterløft i Danmark.

Groruddalen prøver ut metoden
Gjennom Groruddalssatsingen har fire bydeler i Groruddalen siden 2007 satt inn særskilt innsats i hvert sitt områdeløft. Under konferansen vil bydelene presentere sine erfaringer og resultater. I konferansen vil også representanter fra Sverige, Danmark og Skottland presentere hvordan de har innrettet sitt områdearbeide, og vil vise til metoder og resultater som er oppnådd.

Erfaringer fra områdeløft aktuelle også for stedsutvikling
Erfaringene fra arbeidet med Groruddalen vil være verdifulle for andre områder og kommuner som har behov for særskilt innsats i lokalt utviklingsarbeid. Til tross for at konferanseprogrammet tar for seg områder med sosiale og fysiske levekårsutfordringer, vil det også være mye nyttig og relevant kunnskap for arbeidet med generell stedsutvikling.
Konferansen er relevant for politikere, statlige og kommunalt ansatte, private aktører, lokale ildsjeler og andre med en rolle i by- og områdeutvikling.