Furuset anno 2010

– Utviklingen av Furuset senter og området rundt som knutepunkt står sentralt i handlingsplanen for 2010. Bærekraftige og inkluderende møteplasser og trygge oppvekstmiljøer er de andre prioriterte satsingsområdene i 2010, sa prosjektleder Halvor Voldstad i Bydel Alna.

(Nyhetsartikkel Januar 2010)

Å sikre lagsiktig byutvikling på Furuset danner utgangspunktet for Handlingsplanen i 2010. Strategien underbygger arbeid med Senteret og senterområde, vekst og forttetting, lokal næring, innovasjon og kultur.

– Vi har allerede bygd gode relasjoner med flere etater, men det gjenstår fortsatt mye arbeid på dette området som vi ønsker å styrke i 2010. Utdanningsetaten og Idrettsetaten ønsker vi å ha sterkere med i Verdensparken, sa hovedprosjektleder for områdeløft Furuset Halvor Voldstad i Bydel Alna.

God innsats i 2009
Engasjementet som etatene viser for bydelens arbeid med Groruddalsatsingen, kom tydelig fram under presentasjonen av Handlingsplanen for Områdesatsing Furuset for 2010 i Husbanken i januar.

– I 2009 har Friluftsetaten deltatt i de prosessene som Bydel Alna har satt i gang blant annet i prosjektet Verdensparken, kommenterte avdelingsleder Reidun Stubbe i Friluftsetaten. – Etappeutviklingen i dette prosjektet er et godt grep. Det er en positiv sosial lokalutvikling for beboerne som kan nytte de flotte grønne områdene. Vi vil være med i prosessen videre, sa hun.

Skisse Verdensparken, Furuset (foto: Bydel Alna)
 
Reidun Stubbe trakk også fram samarbeidet med bydelen om de fysiske utfordringene som positive og fruktbare.

– Jeg ser en solid forankring lokalt og et godt samarbeid med etatene. Bydelens samhandling med borettslagene på Furuset om utviklingen av en skjøtselsplan for området er særlig betydningsfull; det er modellutvikling som kan brukes på andre områder og her høstes det viktige erfaringer som vi i Friluftsetaten kan ta i bruk, kommenterte avdelingslederen.

Framtidig byutvikling
Prosjektlederen trakk fram Bydel Alnas gode og nære samarbeid med Plan- og bygningsetaten om Furuset senter og senterområde i løpet av dette året. Bydelen ønsker sterk lokalforankring og har invitert ungdommer og beboerne til å være med i prosessene. Det er et tungt og komplisert prosjekt, det er mange aktører og ulike interesser involvert, og det kreves komplekse prosesser for å få aktørene til å trekke i samme retning. Arbeidet er godt gang. De private eiere er entusiastiske og ønsker en god utvikling.

– De gode strukturelle forhold på Furuset og en sterk befolkningsvekst åpner store muligheter for langsiktig stedsutvikling, sa Halvor Voldstad.

Furuset senter (foto: Bydel Alna)

 

 

Levende musikk på biblioteket (foto: Bydel Alna)

Enhetsleder Målfrid Nyrnes i Plan- og bygningsetaten er enig i at Furusetområdet har stort potensial for byutvikling i et byområde der en kan forvente sterk vekst. Hun trekker fram at Furuset senterområde og den utviklingen bydelen får til, har en avgjørende betydning for hele områdets framtid.
 
– Plan- og bygningsetaten arbeider med et forslag til et formelt planprogram for området, og samarbeidet med bydelen er viktig del av dette. Et planprogram har som siktemål å sikre en åpen, forutsigbar og formell planprosess for en ny ”byplan” for området. Jeg har tro på at de mange aktørene som er involverte styrker den lokale forankringen på en god måte. Det bidrar også til til nødvendig overordnet forankring. Oppgaven og prosessen har så langt utviklet seg til å bli et veldig spennende og godt pilotprosjekt, tilføyer Målfrid Nyrnes.

Nytt løft i 2010
– I 2010 forsetter vi arbeidet med å styrke Furusets identitet og omdømme. Bydelen ønsker å øke sitt engasjement og vil søke om at det iverksettes et nytt områdeløft på Lindeberg, et område som har store levekårsutfordringer, avsluttet Voldstad.