Frivillige på Romsås får økt kompetanse

Romsås frivilligsentral jobber for å styrke nettverk og øke det sosiale fellesskapet i romsåssamfunnet. For å støtte den frivillige innsatsen, settes det nå i gang en kursrekke i praktisk arbeid.

Etter at Romsås frivilligsentral flyttet inn i nye og egne lokaler på Romsås Senter, har det vært en markert økning av besøk og aktiviteter blant frivillige. Frivilligsentralen får stadig besøk av personer som ønsker å gjøre noe for lokalmiljøet. På Romsås finnes fra før mange etablerte frivillige organisasjoner, men mange nye folk som vil delta har kommet til, og mange ønsker opplæring. Derfor setter frivillighetssentralen i gang en kursrekke for folk som er engasjert i lag og foreninger eller som ønsker å bli det.

Lokal frivillighet som ressurs
– Frivillige kan dekke mange behov i lokalsamfunnet, og det er vesentlig at de driver sine aktiviteter og organisasjoner på en selvstendig og profesjonell måte, forteller leder for Romsås frivilligsentral, Hege Brubak-Olsen. – At den enkelte frivillige føler seg trygg og sikker, vil få betydning for jobben de gjør for lokalsamfunnet. Den lokale ledelseskapasiteten økes, samtidig som deltakerne får utvikle seg selv.

Brubak-Olsen har lenge ønsket å få til et kurs for frivillige som vil gjøre en lokal innsats. At to nye lag, Svarttjernparkens venner og Grorud vennenettverk, nylig er etablerte, har satt fart på planene. Det samme har mulighetene den økonomiske støtten til områdeløftet gir.


 Brubak-Olsen og Raustøl (foto: Husbanken)


Frivilligskole med bredt spekter av nyttig kunnskap
Tellef Raustøl er i samarbeid med ASOK Endringstjenester AS engasjert som kursutvikler og -leder.
For å treffe de lokale behovene og folks ønsker, har han og kollegene snakket med en rekke frivillige organisasjoner, med borettslag og med privatpersoner, om deres behov. Konklusjonen er blitt i alt fire ulike tematiske moduler i løpet av høsten og vinteren.  
     
Kursets første modul med tre kurskvelder i september, vil handle om hvordan å skaffe ekstern finansiering til lag og foreninger. Her vil representanter fra Husbanken og OBOS i tillegg til Sparebankstiftelsen DNB Nor og Gjensidige Stiftelsen informere om hvilke støttemuligheter de kan tilby lokalmiljøet.

Neste kursserie vil handle om hvordan starte og videreutvikle foreninger før vi fortsetter med en kursmodul om å rekruttere flere engasjerte frivillige medlemmer og samarbeidspartnere lokalt, fortsetter Raustøl.

På nyåret starter en kursmodul med tema «Dialog i borettslaget». Ambisjonen er å øke engasjementet i styre og stell. Hva lurer folk i borettslagene på, og hva trenger vi for å melde oss inn i styret, er spørsmål skal besvares, kan Brubak-Olsen fortelle.

Ser frem til å lære mer
Lederen for frivilligsentralen er spesielt fornøyd med at flere blir kurset i hvordan å skaffe finansiering. – Å skaffe tilstrekkelige økonomiske midler til utvikling og drift av nye aktiviteter er en av de store utfordringene, sier Hege Brubak-Olsen.


Hameed og Aslam (foto: Husbanken)

Rukhshanda Hameed og Mehnaz Aslam er to av frivilligsentralens nye brukere. Sammen står de i spissen for Grorud vennenettverk, et kvinnenettverk som samler kvinner fra alle nasjoner til ulike arrangementer og sammenkomster. Nettverket arrangerer temakvelder og matfester, nasjonaldager feires, og det steller i stand aktiviteter for barn.

– Vi ser fram til å få mer kompetanse i å drive dette arbeidet profesjonelt, sier Rukhshanda Hameed som er leder for gruppen og også medlem av styringsgruppen for Frivilligskolen.

Frivilligskolen skal gi varig effekt
Prosjektleder for områdeløftet på Romsås, Mette Mannsåker, knytter satsingen på Frivilligskolen til Groruddalssatsingen målsetning om å utvikle møteplasser.

- For å sikre langsiktig effekt av områdeløftet på Romsås, er det viktig for oss å gi møteplassene et kunnskapsbyggende innhold. Vi må skape arenaer der ressurser kan videreutvikles og skape kultur for at levevilkår kan endres. Frivilligskolen er en slik arena der folk kan bygges gode og gis mulighet til å ta tak i eget liv, sier hun.

– Som dokumentasjon og som nyttig verktøy utarbeider vi en håndbok til alle modulene med all praktisk informasjon parallelt med kurset. Denne verktøykassen håper vi skal komme til nytte i Romsås-samfunnet i årene som kommer, avslutter Tellef Raustøl.