Nye grep i områdeløftarbeid i Groruddalen

Husbanken Region øst styrker satsingen i Oslo med en ny strategi som skal føre til økt synergi mellom ulike virkemidler og til større gevinstrealisering i det boligsosiale arbeidet i storbyen.

Regiondirektør Guri Bergo Vi mener at det er et riktig grep å samle Husbankens innsats i Oslo under samme ledelsen og har derfor innlemmet Groruddalsteamet i seksjon for samarbeid og kunnskapsutvikling, under ledelsen av Karin Lindgård, sier regiondirektør Guri Bergo(bildet) i Husbanken Region øst.   

Oslo er viktig for Husbanken og for gjennomføringen av regjeringens boligpolitikk. I 2011 kanaliserte Husbanken om lag 1.8 milliarder kroner til boligsosial innsats i Oslo. Dette er store beløp og det er viktig at vi lykkes! Og for å lykkes må vi ta de riktige strategiske valg og sørge for at alle våre virkemidler samspiller og understøtter vår strategi, tilføyer regiondirektøren.

 

Ny leder i områdeløft
Karin LindgårdAssisterende region direktør Karin Lindgård (bildet) er ny leder for Husbankens deltakelse i Groruddalssatsingen. Karin Lindgård er fra før godt kjent med Oslo kommune og Husbanken. Hun kom til Husbanken i 2006 fra Oslo kommune hvor hun var strategidirektør i Helse- og velferdsetaten. I Husbanken var Lindgård assisterende strategidirektør i Strategikontoret i to år før hun kom til Region øst i 2008.

Helhetlig arbeid
Husbanken har satt i gang et arbeid med en egen hovedstadstrategi hvor man ser alle oppgavene samlet. Som en del av strategien har prosessleder Katrine Mauseth Woll fått ansvar for å koordinere innsatsen mot Oslo, og områdeløftarbeid har blitt en del av denne strategien.

Husbankens forsterkning av innsatsen i Hovedstaden med Karin Lindgård og Katrine Mauseth Woll i spissen er et klokt valg, sier regiondirektør Guri Bergo. 

Oslo-satsingen bygger på en felles forståelse om at en særskilt innsats er nødvendig for å overvinne hovedstadens utfordringer, og at et tettere samarbeid mellom aktørene er nødvendig. Dette bidrar til en bedre ressursutnyttelse. I oktober 2010 signerte Oslo kommune og Husbanken en treårig avtale som trekker opp føringer og formål for et gjensidig, forpliktende samarbeid.  Samarbeidet gir sterkere fokus på at de som trenger det mest skal kunne etablere seg, og bli boende, i egen bolig, sier Lindgård.

Syv punkter i satsingen   

  • Øke kunnskapen om hvem de vanskeligstilte på boligmarkedet er og deres behov for bistand.
  • Samarbeid for å møte etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger og andre sosiale boligvirkemidler.
  • Utvikling av nye boligsosiale tiltak og mer effektiv og målrettet bruk av økonomiske boligvirkemidler.
  • Utvikle et nytt elektronisk boligsystem for saksbehandling, kartlegging og rapportering (BIT).
  • Hente erfaringer fra arbeidet med å bosette vanskeligstilte på boligmarkedet fra andre storbyer i Europa.
  • Samarbeide om kompetansehevende tiltak og bidra til erfaringsutveksling internt i Oslo kommune, mellom bydeler og andre involverte aktører i det boligsosiale arbeidet.
  • Samarbeide om informasjonstiltak om boligsosiale virkemidler.

En vesentlig del av samarbeidet mellom Oslo kommune og Husbanken skjer i dag gjennom Boligsosialt utviklingsprogram og Groruddalssatsingen-Områdeløft. Vi mener at vi har tatt et viktig strategisk grep ved å se begge programsatsingene samlet og at dette vil gi større måloppnåelse og mer effektivt virkemidlerbruk, sier Lindgård.