Nye deltakere på skolebenken

16 ansatte fra bydeler i Groruddalen har nylig vært på prosjektutviklingskurs i Husbanken. Målet er blant annet å etablere felles forståelse for områdeløft-metoden, og skape felles forståelse av arbeidet.

Tilsvarende prosjektutviklingskurs har vært avholdt i tilknytning til arbeidet med Områdeløft en rekke ganger siden starten i 2008. Det har også vært avholdt egne kurs i de fleste Områdeløftene lokalt.
- Husbankens modell for prosjektutvikling er basert på gjennomprøvde metoder: Konseptet for prosjektstyring med tilhørende kurs tar utgangspunkt i erfaringer med utviklingsprosesser og med ”hva som må til” for best mulig å lykkes, sier sjefarkitekt og områdeløftobservatør Siri Helle i Husbanken Region øst.

Kursdeltakere på prosjektutviklingskurs i Husbanken

Felles arbeidsverktøy
Hensikten med å tilby akkurat dette kurset til nye medarbeidere i bydelene, er blant annet å bidra til en mer effektiv og forutsigbar gjennomføring av tiltak, og en felles metodikk for etablering, utforming, planlegging og utførelse av prosjekter. Videre er det viktig å ha felles forståelse av begrepsbruken og prosjektarbeidet. Ved gjennomføring av kompliserte prosesser observerer vi at dette gjelder internt i prosjekter, på tvers i organisasjoner så vel som mellom bydelen / kommuner og eksterne samarbeidspartnere.

Viktige områder som ble tatt opp på det sist arrangerte kurset var:  

  • valg av prosjekt som arbeidsform – fordeler og ulemper
  • prosjektorganisering – roller i og utenfor prosjektorganisasjonen
  • roller i prosjektorganisasjonen – ansvar, myndighet og oppgaver
  • beslutningsstrukturer – samspill mellom oppdragsgiver og prosjektorganisasjon
  • faseinndelt prosjektutvikling – valg og innhold av den enkelte prosjektfase
  • målstrukturer – formulering og sammenheng mellom effektmål, resultatmål og fasemål
  • prosjektplanlegging, -oppfølging og avslutning – utarbeidelse og bruk av prosjektmandat, prosjektplan, statusrapport og sluttrapport
  • risikohåndtering – identifisering og tiltak i forhold til prosjektets risikoprofil
  • framdriftsplanlegging – aktiviteter, tidsplaner, ressursestimater og milepæler, ­ prosjektrevisjon/prosjektendring
  • gevinstrealisering – hente ut effekten etter prosjektslutt

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Målgruppe
Basiskurset retter seg mot programledere, prosjektansvarlige og sentrale prosjektmedarbeidere. Invitasjonen er rettet mot programledere, men vi oppfordrer til å invitere med interne og evt. andre sentrale samarbeidspartnere som er involvert i å skape måloppnåelse og resultater.

Muligheter for oppfølging og rådgivning i etterkant
Som oppfølging av kurset kan programledere inngå avtaler om direkte rådgiving fra kursarrangør. Dette kan være tilpasset prosjektoppfølging og -støtte for programledere, som har tatt i bruk modellen. Støtten vil være fleksibel, slik at det kan understøtte alternative situasjoner og utviklingstrinn i bydelens / kommunens arbeid.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.