Etnisk boligsegregasjon i Norden

Hvorfor har ulike etniske grupper en tendens til å bo i hver sine deler av byen? Og hvordan klarer ulike innvandrergrupper seg på boligmarkedet over tid? Dette er noen av spørsmålene som ble drøftet på boligforskerkonferansen NSBB i Oslo i september.

Tematikken behandles i forskningssamarbeidet NODES – «Nordic welfare states and thedynamics of ethnic residential segregation», et nordisk komparativt prosjekt som studerer dynamikk og effekter av etnisk boligsegregasjon i Norden. Forskere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland skal studere etnisk segregasjon, med særlig fokus på hovedstadsregionene i de fire landene. 
      

           – Vi skal se på årsaker til etnisk segregasjon og på effekter av etnisk segregasjon. Særlig retter vi søkelyset mot velferdsstaten, den såkalte ‘nordiske modellen’ og hva slags betydning den har hatt for minoritetenes boligkarrierer og bosettingsmønster, sier Professor Terje Wessel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

  Workshop NBBS- konferanse i Oslo

   Workshop, NBBS-konferanse i Oslo

Ulik politikk
Wessel beskriver prosjektet som en formidabel oppgave. Blant annet fordi landene har en ulik migrasjonshistorie. Det er ikke den samme fordelingen av grupper i de fire landene, og gruppene kom på ulike tidspunkter. På den andre siden er bosetting og boforhold et vanskelig politikkfelt.
– Flere studier har vist at boligpolitikken er blant de velferdspolitiske feltene hvor forskjellene mellom de nordiske landene er størst, legger han til

I høst gjennomføres en større spørreundersøkelse i Oslo, Helsinki og Stockholm om trivsel, flyttemotiver og oppfatninger av boligområder blant majoritetsbefolkningen i områder hvor andelen minoriteter er henholdsvis høy og lav. 

I tillegg til Wessel består den norske representasjonen i prosjektet av samfunnsgeograf Ingar Brattbakk ved samme institutt og statsviter Susanne Søholt, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Prosjektet består av flere deler som benytter ulike metoder og datagrunnlag. Programmet er finansiert av NORFACE (New Opportunities for Research Funding Co-operation Agency in Europe).   

Nordisk samarbeid gir ny kunnskap
Deler av arbeidet med NODES-prosjektet ble presentert på den nordiske by- og boligforskerkonferansen NSBB (Nordisk samarbeid for bolig- og byforskning) i Oslo 22-24.september. Konferansen ble arrangert av NIBR i samarbeid med UiO og UMB, og avvikles årlig, etter tur mellom de nordiske landene.

I år var temaet: «Den nordiske storbyen i et åpent Europa». En av arbeidsgruppene tok for seg « Migrasjon, sosial ulikhet og byutvikling». Her ble pågående og fremtidig forskning på feltet presentert og drøftet. Temaer som gikk igjen var hvordan boligområder og storbyer påvirkes av gamle og nye former for migrasjon, integrasjon og segregasjon?

Forskningsbidragene tok for seg ulike former for urbane differensieringsprosesser (demografisk, sosioøkonomisk og etnisk) og hvordan det store og det lille samfunnet transformeres som følge av dette. Blant annet ble det presentert interessante funn om forskjeller mellom majoritet og ulike minoritetsgrupper når det gjelder boligkarriere, særlig med vekt på hvor lang tid det tar for ulike grupper å gå fra å leie bolig til å eie sin egen bolig. De fleste funnene er midlertidige, men vil bli publisert i løpet av de nærmeste årene. NODES-prosjektet avsluttes i 2013.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.