Møteplasser, inkludering og deltakelse. – Hvordan kan samfunnet få fram folks ressurser?

–Møteplasser og forskjellige arenaer er viktig for å etablere relasjoner og skape samhandling mellom folk i lokalsamfunn. God kommunikasjon mellom beboerne er nødvendige for deltakelse og inkludering, sa direktør Geir Barvik, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Se og hør innlegget til Geir Barvik

IMDi skal arbeide for å skape møteplasser og utjevning av levekårsforskjeller mellom beboere av ulike opphav. Mange av tiltakene IMDi har igangsatt har gitt god effekt og positive ringvirkninger. Gratis kjernetid i barnehagene i Groruddalsbydelene gir flere innvandrerkvinner mulighet til å lære språk, og tiltak bidrar til kvalifisering til arbeidsmarkedet. Lavterskel prosjekter når fram til viktige grupper og bidrar til å aktivisere flere i lokalsamfunnet.

Hovedbudskap i foredraget:

  • Spesifikke individrettede tiltak må kombineres med generelle tiltak for å få gode resultater.
  • Bydelene, som er nærmest beboerne, er viktigst for å etablere god kommunikasjon og gode relasjoner.
  • Utvikling av metoder for å bekjempe levekårsopphopping er den beste måten å sikre effekt av offentlig innsats.

    foto:leder av IMDi G Barvik

    – Områdeløft i Groruddalssatsingen skiller seg fra tidligere områderettede satsinger gjennom en sterkere bypolitisk innsats for å jevne levekårsutfordringer. En slik generell innsats med sterk fokus på metodeutvikling er nødvendig for å skaffe de beste og mest langsiktige resultater av offentlig innsats, sa Barvik.

IMDi er gitt ansvaret for å koordinere alle statlige aktører som deltar inn mot Programområde 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. (1 av 4 programområder i GDS.) IMDi gjør dette på vegne av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Andre involverte statlige aktører innen dette programområdet er Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Husbanken har observatørstatus i programgruppe 4. IMDi deltar også i Programgruppe 3A og Samarbeidsutvalget for Groruddalen.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.