Midtveisevaluering av Goruddalssatsingen

- Groruddalssatsingen er i all hovedsak på vei i riktig retning. Det er god sammenheng mellom de fleste tiltakene som initieres og det man ønsker å oppnå. Men, på enkelte områder arbeides det ikke nok. Dette er hovedkonklusjonene i midtveisevalueringen av Groruddalssatsingen. 

Evalueringen er utført i samarbeid mellom Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Oslo kommune.

Strukturen som ligger til grunn i satsingen, vurderes i all hovedsak riktig. Dette at det dreier seg om en koordinert satsing og ikke kun en rekke løsrevne enkelttiltak, bidrar til større sannsynlighet for å lykkes. Det er etablert flere enkelttiltak som spiller hverandre gode. I følge evalueringen er det nettopp i en videre utnyttelse av samspillmekanismer at potensialet ligger i årene som kommer.

De fire programområdene satsingen er organisert i, er studert hver for seg som egne case. I tillegg er det, som et femte case, sett på samspillseffekter mellom ulike tiltak.

Kart over Groruddalen
Oversiktskart over Groruddalen (kart: Oslo kommune, Plankontoret)

Hva så med satsingen innenfor Programområde 3: Bolig-, by- og stedsutvikling?

Det ble funnet flere typer tiltak som tyder på en positiv utvikling: Det er større interesse for og deltakelse i det som skjer i nærmiljøet. Antall deltakere i sosiale tiltak og bruk av fysiske anlegg og møteplasser har økt. Ved hjelp av satsingen er det videre etablert flere foreninger som så drives videre på egen hånd. De som arbeider aktivt med områdeløft har tilegnet seg verdifull erfaring og kunnskap i løpet av satsingen så langt, som betyr økt institusjonell kapasitet og bidrar til å sikre bærekraft i satsingen. Men det er også utfordringer. Et fellestrekk ved de tiltakene som ikke har lykkes hittil, er at samarbeidet med andre aktører ikke har fungert godt nok. Arbeidet ved sentrene med kompliserte eierstrukturer og langdryge planprosesser fremheves som illustrerende eksempler på dette. Det har videre vært utfordrende å få til et variert tilbud av bolig- og leilighetstyper og byutvikling i næringsområdene. Her handler det om plantiltak som hovedsakelig finansieres gjennom ordinære midler.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.