Sosiokulturelle stedsanalyser

Ved hjelp av sosiokulturelle stedsanalyser kan stedsbilder, stedsbruk og stedsinteresser analyseres med tanke på å forstå hva et sted er, og for å gi et bedre grunnlag for beslutninger om utvikling av stedet.

Innenfor områdeløft i Groruddalssatsingen er det utarbeidet ulike former for sosiokulturelle stedsanalyser for innsatsområdene. I tillegg til å drøfte slike analyser som en metodisk tilnærming, viser rapportene eksempler på praktisk gjennomførte analyser som kan benyttes som innspill i tilsvarende arbeid.

Fysisk planlegging og utvikling av et sted berører sosiale grupper ulikt. Det er derfor viktig å kartlegge og analysere ulike personers opplevelser, erfaringer, og ønsker for stedet som premiss for utviklingsarbeidet. En sosiokulturell stedsanalyse kan avdekke andre opplevelser og erfaringer enn det folk flest tror. Analysen kan bidra til å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag, avvikle myter og utfordre etablerte fordommer.

  

”Sosiokulturelle stedsanalyser”
Veilederen drøfter hvorfor vi trenger en sosiokulturell tilnærming til planlegging. Den oppsummerer studier i Akershus og beskriver hvordan disse er benyttet i planleggingsarbeidet. I tillegg gir veilederen en metodisk innføring i en sosiokulturell tilnærming.

Veileder ”Sosiokulturelle stedsanalyser” pdf

 

 


 

 

 

 

”Romsås vil. Fysisk og sosiokulturell stedsanalyse for Romsås” i Bydel Grorud
Stedsanalysen er utarbeidet for å få et bredt erfaringsgrunnlag for arbeidet med områdeløftet i innsatsområdet. Analysen er foretatt med bistand av ekstern konsulent med utgangspunkt i en omreisende ”rød campingvogn”, og har bidratt til nyttige diskusjoner, føringer og innspill lokalt

Rapport ”Romsås vil. Fysisk og sosiokulturell stedsanalyse for Romsås” pdf

 

   
 

”Stedsanalyse Veitvet – Sletteløkka” i Bydel Bjerke
Formålet med analysen har vært å framskaffe kunnskaper og økt forståelse for utfordringene i området. Dette for å få fram et bedre beslutningsgrunnlag for valg av videre strategier og prioriteringer i satsingen, og for å oppnå økt lokal deltagelse og medvirkning i arbeidet. 
Både den sosiokulturelle og den fysiske analysedelen er basert på aktiv deltagelse fra lokalbefolkningen. Stedsanalysen består av tre deler, en statistikkdel, en sosiokulturell analysedel og en fysisk analysedel. 

Rapport ”Stedsanalyse Veitvet – Sletteløkka” pdf

   

 

”På ungdommenes hjemmebane” Stedsanalyse for Furuset-området - beboernes ståsted
Målet med stedsanalysen har vært å fremskaffe opplysninger og kunnskaper fra ungdom i arbeidet med stedsutviklingen i Furuset-området i Bydel Alna. Analysen utreder bruken av eksisterende tilbud og beskriver behovet for nye, for å sikre en utvikling i tråd med beboernes behov og ønsker.
Rapporten beskriver de ulike metodene som er benyttet i arbeidet, de funnene som er gjort, og presenterer en rekke konkrete forslag til tilbud, aktiviteter og fysiske forbedringer.

Rapport ”På ungdommenes hjemmebane” pdf

 

 
   

”Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua” i Bydel Stovner
Bakgrunnen for den sosiokulturelle stedsanalysen på Haugenstua var todelt. I tillegg til å bidra til en styrket erfaringsbakgrunn for arbeidet, skulle analysen gi innspill og anbefalinger til konkrete tiltak i områdeløftet. Analysen skulle fungere som verktøy for den videre utviklingen av Haugenstua gjennom de ønsker og behov som ble avdekket.
Sentrale temaer i analysen er stedsbilder, stedsbruk og omdømme. Det er innhentet informasjon om befolkningens og utenforståendes oppfatning av Haugenstua som sted, blant annet om hvordan boligkvaliteter, fritidstilbud, oppvekstforhold, og møteplasser i området oppfattes.

Rapport ”Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua” pdf