Europeiske erfaringer

Her har vi samlet notater og rapporter knyttet til europeiske erfaringer. Materialet omfatter både generelle oppsummeringer av områdeutviklingsarbeid og mer spesifikt materiale relatert til bestemte satsinger.

Innledningsvis vises det til et notat Husbanken har fått utarbeidet om måling av effekter i områdesatsinger. Notatet gir innblikk i utfordringene ved måling av effekter i slike satsinger, og er et verdifullt kunnskapsgrunnlag ved studier av erfaringsmateriale generelt. 

Områdesatsinger- Måling av effekter        
Problemstillingen i notatet er spørsmålet om hvordan det kan etableres et system og et indikatorsett for å måle de samlede effektene av Husbankens engasjement i områdesatsinger. I notatet gis det en kort beskrivelse av områdesatsinger som politisk virkemiddel, både i Norge og andre land, med særlig vekt på områdeløft i Groruddalssatsingen. Videre gjennomgås og drøftes forsøk som har vært gjort på å måle effekter av disse satsninger og sentrale problemer og muligheter i dette arbeidet.

Oppsummering av innsatsen Saupstad – Kolstad i Trondheim
Boligområdet Saupstad - Kolstad i Trondheim, var fra kommunen og Husbankens side, gjenstand for en betydelig satsing på stedsutvikling, bomiljø og boligfornying fra midten av 90-tallet. Bakgrunnen for satsingen var blant annet utfordringer knyttet til levekårsutvikling og integrering i drabantbyen. Erfaringer fra denne satsingen har vært relevante i tilknytning til områdeløftarbeidet i Groruddalen.

10 års dugnad 1997 – 2006, Handlingsprogram Oslo indre øst
Den mest omfattende områdesatsingen som har vært gjennomført tidligere i Norge er Handlingsprogram for Oslo indre øst. Utgangspunktet for satsingen var at alle de tre bydelene Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka skåret jevnt over dårligere på en rekke levekårsindikatorer enn gjennomsnittet i Oslo og resten av Norge.  Heftet gir en presentasjon av et utvalg prosjekter i dette statlig-kommunale handlingsprogrammet og hva som er oppnådd gjennom 10 års arbeid.

Kvarterløft/ områdeløft i Danmark
I Danmark har man jobbet med områdeløft siden 1997. Arbeidet har vært sett på som meget vellykket, og har gitt læringsoverføring til mange andre land. På Integrationsministeriets nettsider er det omfattende informasjon om denne store danske satsingen. Under har vi samlet noen relevante publikasjoner fra dette nettstedet.

Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark har gjennomført evalueringen. Der er oppnådd vesentlige forbedringer på både det sosiale og fysiske området i de fem byområdene som innsatsen har vedrørt.