Frokostseminar: Forebyggende arbeid som virker

Start: 22. mars 2012 08:30
Slutt: 22. mars 2012 10:00
Sted: Støperigata 1, Husbankens lokale
Pris:
Påmeldingsfrist: 16. mars 2012 12:00

I 2011 var det som i 2010 en positiv nedgang i den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Dette skjedde til tross for en betydelig økning i barne- og ungdomsbefolkningen.

På Furuset i Bydel Alna, har nedgangen fått spesiell oppmerksomhet og vakt oppsikt.
– Barnekriminaliteten har fått en nedgang i hele Oslo, men nedgangen er markant høyere på Furuset. 66 prosent nedgang i 2010 og fortsatt nedgang i 2011, er over all forventningen, sier SLT-koordinator Eivind Fivelsdal i Bydel Alna er mer enn glad for utviklingen på Furuset.

Oppstart mot gjengkriminalitet
For noen år tilbake satt Oslopolitiet i gang en storstilt aksjon mot gjengmiljøet i Oslo. Samtidig ble det etablert en samarbeidsmodell hvor Oslo kommune og Oslo politidistrikt er hovedaktører. Modellen som kalles SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) er godt etablert i alle bydelene i Oslo.

Målsetting
SLT-arbeidets overordnet mål er å få ulike instanser til å samordne innsatsen og jobbe mot felles målsetning: å redusere barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo og å utvikle trygge og gode oppvekstmiljø som virker kriminalitetsforebyggende.

Stadig flere kommuner bruker SLT-modellen som utgangspunkt for sitt kriminalitets forebyggende arbeid.

E. Fivelsdal og S. Karlsen
 Eivind Fivelsdal og Synnøve M Karlsen (foto: Husbanken)

Tiltak for suksess
Fivelsdal mener at det ligger et systematisk og målrettet arbeid bak de gode resultatene på Furuset. Som eksempel trekker han fram noen av de tiltakene som vurderes når konflikter oppstår:

1. Megling: Utekontakten vurderer behovet for å sette i gang konfliktmegling mellom partene i regi av Røde Kors og deres Gatemeglere.
2. Foreldresamtaler: Politiet innkaller de berørte foreldrene til samtale på ungdomsbasen vår. Der møter de barnevernets utegående feltteam, ofte også medarbeidere fra skolen, som gir foreldrene en god innføring i hvor mange som nå er klare til å hjelpe dem og barna deres.
3. Foreldreveiledning: Disse møtene med foreldre avsluttes med et tilbud om foreldreveiledning i minst tre måneder. De aller fleste takker ja, og dermed har vi skapt et nettverk med foreldrene til ungdommer som kjenner hverandre og er litt røffe i kantene.
SLT-koordinatoren mener at arbeidet må fortsette og de gode metoder og tiltak må vedlikeholdes og styrkes.

Samarbeid - Trygghet - Omsorg - Likhet – Trivsel ( STOLT)
Prosjektleder Synnøve Malmo Karlsen i S.T.O.L.T, Bydel Alna forteller at hovedhensikten med prosjektet er å fange opp de ungdommene som i dag ikke tar del i det etablerte fritidstilbudet, og gi disse gode rollemodeller og muligheter for aktivisering. Prosjektet retter seg samtidig mot eldre, utsatt ungdom som et sysselsettings- og integreringsprosjekt og er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Alna og Bydel Grorud

S.T.O.L.T. er en ny måte å jobbe forebyggende på. Vi utdanner unge voksne som selv har stått på utsiden av samfunnet/har erfaringer fra forskjellige ungdomsmiljø, til ungdomsarbeidere der de skal bruker sine egne erfaringer og lokale kunnskap om ungdomsmiljøet for å jobbe forebyggende overfor yngre ungdom.

Prosjektet retter seg mot to målgrupper; unge voksne som av ulike årsaker har droppet ut av skole og/eller som står utenfor det etablerte arbeidsmarkedet og yngre risikoungdom i alderen13-23 år som bruker det offentlige rom som en sosialiseringsarena og i liten grad opplever voksenkontakt i fritiden sin.

S.T.O.L.T. Ungdomsarbeiderprogram
S.T.O.L.T.s ungdomsarbeiderprogram er et 6 måneders kurs bestående av både teori og praksis. Deltakerne på kurset får en solid kompetanseheving samtidig som det er tett oppfølging av den enkelte. Vi jobber med mål for fremtiden og det å ta bevisste valg i forhold til egen fremtid, og deltakerne får rom og hjelp til å ta tak i forskjellige utfordringer som de har.

Målet er at gjennom veiledning, opplæring og praksis vil deltakerne besitte en kompetanse og et forankret grunnlag for sosial kontroll, et mandat til å påvirke og forebygge konflikter samt motivere og aktivisere yngre ungdom på en positiv måte.

– Det er viktig at de som miljøarbeidere fremstår som gode rollemodeller og at de kan kommunisere med ungdommene på en måte som skaper gode relasjoner og ikke distanse. Miljøarbeidene gjennomgår et grundig opplæringsprogram og blir tett oppfulgt, sier Karlsen.

Oppsøkende team
– I det forebyggende og oppsøkende arbeidet jobber vi ut i fra en ung-til-ung metode der unge snakker til andre unge og bruker sine egne erfaringer i det forebyggende arbeidet. Våre miljøarbeidere er tilstede på ungdommens arena- der ungdom oppholder seg, forteller Karlsen

Nærhet i alder og kjennskap til det lokale ungdomsmiljøet gjør at de lettere får innpass i miljøet og lettere kan bygge tillit til ungdom slik at de kan påvirke ungdommene i en positiv retning, forebygge konflikter og annen negativ adferd.
–Vi opplever at mange ungdom har liten eller ingen voksenkontakt i fritiden sin, mange har et behov for å bli sett og behov for å snakke med en trygg voksenperson, det å være tilstede der ungdommen er vil bidra til å fange opp unge som sliter, sier hun.

Styrken bak aktørenes lokale forankring og at de holder til i nærmiljøet, gir seg i uttrykk gjennom nettverksbygging opp mot familie, venner og andre arenaer. I tillegg til å informere om bydelens ungdomstilbud er det meningen at S.T.O.L.T.-teamet skal bruke mye tid på relasjonsbygging der ungdommene finnes. Gjennom dette blir miljøet oversiktlig og tryggere for alle.

– Vi ønsker å opprettholde Stolt og vårt arbeid i nærmere framtid har fokus på å bygge opp selvfinansierende tjenester, som vi kan selge til miljøer som trenger bistand, avslutter Karlsen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.