Hvilken merverdi har områdeløft hatt for bydelenes rolle som samfunnsutviklingsaktør?

Bydelsutvalgsleder i Alna Knut Røli ønsket ordet som representant for de politiske myndighetene på bydelsnivå

Se og hør innlegget til Knut Røli

Han understreker sterkt viktigheten av medvirkning på alle plan, også politisk.
– Fire folkevalgte bydelsutvalg i Groruddalen behandler hvert år handlingsplaner og deltar i årlige politisk møte om Groruddalssatsingen. De er aktive pådrivere i prosessene ute i de respektive bydelene. Bydelsutvalgene har også hatt gevinster av satsingen. - Områdeløftet har gitt utvalgene økt innsikt i lokalmiljøet som de har brukt aktivt inn mot de sentrale myndighetene i kommunen, - sier bydelsutvalgslederen.

Bu -lederen gir også uttrykk for at satsingen krever tid og at bydelsutvalgene vil påvirke til økt langsiktighet i arbeidet. Det er uløste oppgaver i mange år framover sier han.