Områdeløft Lindeberg

Lindeberg er en drabantby i Groruddalen sørvest for Furuset. Det bor 7 764 mennesker på Undeberg som omfatter rodene 3802 Lindberglia, 3803 SøndreLindberg, 3804 Lindbergåsen, 3816 Kløfterhagen og 3817 Skjønnhaug. Antall boliger 2685. Programarbeidet startet i 2011, avsluttes i 2016

 Områdeløftene i Groruddalen
 Områdeløftene i Groruddalen 
 Områdeløft Lindeberg
  Områdeløft Lindeberg

Området ligger inntil Østmarka og tilbyr beboerne nær kontakt med skog og mark, og gåavstand til Lutvann. Lindeberg har et eget nærsenter.

Bebyggelsen i området består av en blanding av boligblokker og rekkehus. Område er delt opp i flere borettslag, blant annet Ospa, Furua, Bjørka, Asken, Heggen (alle USBL) og Lindebergskogen, Søndre Lindeberg og Østre Lindeberg (alle OBOS).
Det er tre skoler på Lindeberg: Skjønnhaug barneskole, Lindeberg barne- og ungdomsskole og Jeriko barneskole, samt flere barnehager.
Besøksgården Nordre Lindeberg gård ligger nær Furuset på nordsiden av E6, er drevet av 4H, og er godt tilpasset barnefamilier.

Muligheter og utfordringer
Lindeberg har en veldig god beliggenhet og boligbebyggelsen har en hensiktsmessig orientering i landskapet, noe som bidrar til gode fysiske bomiljøer. Det er et godt utbygget gang- og sykkelveiforbindelser og lett tilgjengelighet til kollektivtransport. Det er flere fritidstilbud til beboere og aktive frivillige organisasjoner.

Jerikobakken tilfører gode rekreasjonsmuligheter til beboerne og er en veldig godt brukt møteplass. Ny Lindeberg skole øker områdets attraktivitet. 

Det er relativt store forskjeller i bokvalitet og levekår blant beboerne i området. Det er behov for å styrke språkopplæring for flere barn og voksne. Det er videre behov for å styrke den sosiale kapitalen, øke antall felles møteplasser, og gjøre en innsats for å bedre områdets omdømme.
Støy og biltrafikk på gangveier utgjør en stor utfordring for bomiljøets kvalitet. Det er behov for flere møteplasser og for at de kesisterende fornyes eller rehabiliteres.

Områdeløftarbeid  2011-2016
Programarbeidet startet i 2011 og avsluttes i 2016.
Grunnlagsdokumentasjon: forstudien som NIBR utførte i 2010 "Lindeberg som satsingsområde? En forstudie" Intern arbeidsrapport november 2010

Programplan 2012
Områdeløft Lindeberg har fire hovedstrategier:

  • Gode oppvekstmiljø
  • Bomiljøtiltak i utsatte områder
  • Attraktive møteplasser
  • Norskopplæring

Kontaktinformasjon
Bydel Alna: programleder:Lone Singstad Pålshaugen. Tlf. 95282721
Husbanken Region øst: observatør. Arne Johnsen. Tlf. 90139730