Hva er det viktigst å jobbe med på Stovner?

Spørsmålet åpnet selve oppstartsseminaret for nytt områdeløft i Stovner – Fossum Sentrumsområde. Rundt seksti mennesker var møtt fram, og ulike aktører var invitert til å gi innspill til det som skal skje videre samt definere behov, ønsker og muligheter.

Områdeløftet i bydelen omfatter Stovner Sentrumsområde med nærliggende grønt- og industriområder.  Bydelen har generelt lang erfaring med boligsosialt arbeid og har også i flere år arbeidet med områdeløft på Haugenstua, men ønsker nå også å se på nye metoder og innfallsvinkler når startskuddet går for enda et områdeløft.

    - Vi er glade for at så mange har møtt opp og håper alle vil bidra konstruktivt i oppstart og videreføring av det vi nå skal skje på Stovner, sa assisterende bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk i Bydel Stovner.

Områdeløft gir resultater
Programleder Signe Høeg, som vil lede det nye områdeløftarbeidet på Stovner-Fossum, har erfaringer fra områdeløftet på Haugenstua. Hun orienterte om hva som kan forventes ved en satsing som denne. Samtidig viste hun til resultater fra det arbeidet som har pågått på Haugenstua siden 2007. Her kom det frem at satsingen på Haugenstua har hatt stor effekt med mange resultater både når det gjelder fysiske og sosiale prosjekter. Satsingen har også ført til økt samarbeid mellom ulike aktører i lokalmiljøet.

 Kart Stovner Fossum
 Kart Stovner-Fossum (Illutrasjon: Bydel Stovner)

Høeg kunne videre fortelle om prosessen fremover, der det skal utvikles mål og strategier for arbeidet, dette innen februar 2012. I løpet av 2012 skal det også gjøres ferdig en programplan for det 5-7årige langsiktige arbeidet. Høeg utfordret og inviterte kveldens deltagere til å være med i prosessen og komme opp med innspill til den framtidige prosjektporteføljen. 

Store plan- og utviklingsprosesser
Reidunn Myster Beier, spesialkonsulent i  bydelens Plan- og utviklingsenhet viste hvordan området er i omfattende transformasjon, med mange større fysiske utviklingsprosjekter i regi av både det offentlige og private. Spesielt viste hun til området rundt senteret, der arealet endres kraftig med ny bussterminal, gang- og sykkelvei og et nytt parkdrag, mens også Steen og Strøm planlegger nytt påbygg og hovedinngang.   

Samtidig skal det bygges flere boliger sentralt og Tokerud skole skal fornyes. Det foreligger også planer om å forandre områder nær Rommensletta. Også sistnevnte omfattes av Områdeløftet.   

Mangfoldig befolkning
Anne-Britt Ruderaas fra Maximite, som har bistått bydelen i å lage en grunnlagsdokumentasjon ved oppstart av det nye områdeløftet, presenterte noen av hovedtrekkene. Blant annet pekte hun på mangfoldet i befolkningen, i forhold til alder, etnisitet, utdannelsesnivå, deltagelse i arbeidslivet og helse. I tillegg viste hun til hva som var kommet ut av spørreundersøkelser om hvilke oppfatninger folk har om Stovner som sted. Boligsituasjonen, med fordeling og lokalisering av eie- og leieboliger, foruten møteplasser mellom boligene ble trukket frem som en viktig faktor for innvirkning på bomiljøet. Avslutningsvis ble de lokale utfordringene oppsummert og noen mulige mål og strategier tegnet.

 

Medvirkning og lokal forankring
Kveldens hovedformål var å forankre Områdeløft-arbeidet lokalt og samle innspill til det som skal gjøres fremover. Med utgangspunkt i fire ulike temagrupper ble deltagerne invitert til å bidra med lokal kunnskap om utfordringer og hva som er det viktigste å gripe tak i.
 
Det var stort engasjement rundt bordene blant beboere, foreninger og næringslivet: Temaene levekår og helse, bomiljø, fysisk utemiljø og idrett skapte særlig diskusjon og det kom fram mange nyttige ideer og innspill til hva som kan gjøres. Disse vil bli oppsummert skriftlig, og deltakerne inviteres til å bidra, også i det videre arbeidet.