Husbankens samarbeidspartnere i områdeløft

Kommunen er Husbankens hovedsamarbeidspartner i Områdeløft. Arbeidet krever også samarbeid med en rekke andre statlige, regionale og lokale velferdsaktører og kompetansemiljøer.


Innovasjon Norge (IN) er et kompetansesenter for regional omstilling med betydelig erfaring innen programarbeid generelt samt regional- og stedutviklingsarbeid. I 2007 inngikk Husbanken Region øst og IN en samarbeidsavtale for perioden 2007- 2010. Formålet med avtalen var å utveksle kunnskaper og erfaringer innen områdeutviklingsarbeid særskilt. Dette samarbeidet har vært viktig, ikke minst for utvikling av Husbankens metodegrunnlag for arbeidet.

Integrasjon og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er en nær samarbeidspartner med Husbanken innenfor det boligsosiale arbeidet og områdeløftarbeidet. Husbankens erfaringsgrunnlag for arbeidet er i store trekk basert på direktoratets erfaringer fra områdeutviklingsarbeid i ulike land i Europa. IMDi samarbeider med Husbanken om Husbankens frokostseminarer ved Region øst i Oslo.  

Institutt for Organisasjonsutvikling (Ifo)
Instituttet ved Roald Johansen har utviklet Husbankens Prosjektutviklingsmodell (HPM) som benyttes i prosjektarbeidet i Områdeløft. Han har også sammen med andre medarbeidere, vært ansvarlig for gjennomføring av kurs og oppfølgingsarbeid innenfor områdeløftarbeidet i Husbanken og bydelene i Groruddalen.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Flere representanter fra AHO har bistått Husbanken på ulike måter i områdeløftarbeidet, eksempelvis som foredragsholdere på frokostseminarer eller forum for hovedprosjektledere i Groruddalsatsingen.
Arkitekt Ph.D Peter Hemmersam ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO har vært medarrangør i forbindelse med Husbankens studieturer til Danmark.

Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Husbankens forbildeeksempler innenfor områdeløftarbeidet finner du på databasen Forbildeprosjekter. Denne er driftet av Ecobox i NAL Dette er en base for ulike forbilledlige prosjekter innen bærekraftig arkitektur, design og stedsutvikling i Norge. Prosjektene er av både fysisk og sosial karakter.

Maximite
Maximite er ert konsulentfirma som blant annet jobber med strategisk næringsplanlegging i kommuner, organisering og ledelse av utviklingsarbeid, og medvirkning og deltagelse.
Firmaet v/Anne-Britt Ruderaas har hatt en rekke oppdrag for Husbanken Region øst i områdeløftarbeidet i Groruddalen. Oppdragene omfatter strategisk planlegging og utviklingsarbeid både internt i Husbanken og opp mot prosjektledelsen i områdeløftene.

Boligbyggelagene  OBOS og USBL
OBOS og USBL er store eiendomsutviklere, og forvalter brorparten av borettslagene i de aktuelle innsatsområdene i Groruddalsatsingen. OBOS er også en betydelig eiendomsbesitter i Groruddalen, blant annet i tilknytning til lokalsentra i området.
I 2007 inngikk Husbanken Region øst samarbeidsavtaler med boligbyggelagene i tilknytning til bomiljøarbeidet i satsingen. Målsettingen med avtalene var å gi bistand til borettslag og sameier i tilknytning til utvikling av tiltaksplaner for opprusting av bygninger og bomiljø i området. Tiltaksplanene skulle så danne grunnlag for søknader til Husbanken om tilskudd til bomiljø.