Samarbeid mellom Husbanken og kommunen/bydelen

Det er bydelen som har hovedansvaret for utviklingsarbeidet i områdeløft hvor Husbanken går inn med et engasjement. Dette innebærer ansvar for organisering, ledelse, gjennomføring og daglig drift av arbeidet, og forutsetter innsats av både økonomisk, organisatorisk, administrativ, og faglig art. Husbanken bidrar med tjenester og finansiell støtte.

Samarbeidsavtale
Formalisering av samarbeidet mellom den enkelte kommune/bydel og Husbanken skjer via en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen med tilknyttede dokumenter fastsetter de gjensidige forpliktelsene i samarbeidet.
.
• Se eksempel på samarbeidsavtale Bydel – HB   ( Lenke - 2.A.3. vedlegg.) 

Rolleavklaring
Områdeløftarbeidet i Groruddalen er et langsiktig arbeid som krever klart definerte roller, og avklart ansvarsfordeling mellom bydelene og Husbanken. Dette er viktig for å sikre en god samhandling og framdrift i arbeidet. I Husbankens Programnotat for Områdeløft er Husbankens produkt- og tjenestetilbud, og bydelens rolle innenfor områdeløftarbeidet i Groruddalen beskrevet.

• Se Husbanken Programbeskrivelse for Områdeløft  ( Lenke – 1.3.2.3.C. vedlegg)