Husbankens arbeid i områdeløft

Husbanken når sine overordnede mål gjennom å tilby målrettede produkter til kommunene. Kommunen er Husbankens viktigste kunde og samarbeidspartner. Dette er også utgangspunktet for utviklingsprogrammet områdeløft.

Husbankens rolle
Kommunen har hovedansvaret for utviklingsarbeidet i områdeløft. Husbanken er statens hovedinvestor og har en sentral rolle i arbeidet. Husbanken er kommunens partner og bidrar både med finansielle midler og kompetanse. Husbankens samlede oppfølging av kommunen skal øke effekten av satsingen. Områdeløft er et langsiktig arbeid som krever klart definerte roller og tydelig ansvarsfordeling mellom kommunen og Husbanken. Dette for å sikre en god samhandling og framdrift i arbeidet. Samarbeidet mellom kommunen og Husbanken formaliseres ved en samarbeidsavtale. Avtalen med tilknyttede dokumenter fastsetter de gjensidige forpliktelsene i samarbeidet.  

Dagens engasjement
Husbanken Region øst i Oslo har hatt et aktivt engasjement i områdeløftarbeid i Groruddalsatsingen i Oslo siden 2007 med fire områdeløft, en i hver bydel i Groruddalen. Fra 2011 ble det igangsatt fire nye områdeløft i Groruddalen. Husbanken Region vest og Husbanken Region Midt Norge har egne områdeløft i Bergen kommune og Trondheim kommune.