Områdeløft gir effekt

– Har Husbanken nådd målene for sin områderettede innsats i Groruddalen? Betinget ja. Samtidig ser vi at arbeidet krever et langt tidsperspektiv før de helt store resultatene viser seg, sier Tor Dølvik fra analysebyrået Agenda Kaupang.

Agenda Kaupang har, i samarbeid med selskapet Asplan Viak, utført en evaluering av Husbankens satsing på levekårsarbeid i Groruddalen. Evalueringen har lagt vekt på å beskrive hva som hittil er gjennomført i satsingen, hvilke effekter dette har hatt og hvorvidt effektene er i samsvar med målene. – Vi ser en rekke indikasjoner på positive endringer og gode effekter: Bedre omdømme, flere attraksjoner, større kunnskapsnivå og økt engasjement, fortalte Dølvik fra talerstolen under Nasjonal erfaringskonferanse - Områdeløft = Helhetlig stedsutvikling, arrangert i Oslo 22. og 23. mars. Evalueringen har tatt for seg perioden fra 2007 til 2009, dels også 2010. Husbanken har bidratt økonomisk med 147 millioner kroner de tre første årene av Grorudalssatsingen, primært rettet mot prosjekter som går direkte på bolig-, by- og stedsutvikling. Tre strategier har hatt hovedprioritet: bomiljøtilskudd, tilskudd til å opparbeide attraktive møteplasser og særskilt innsats i fire geografiske områder med såkalte Områdeløft som metodikk.
 
 Mange små skritt
Dølvik pekte på hvordan de fire bydelene involvert (Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Alna og Bydel Stovner) har lyktes i å bli en slags lokale aktivister som i større grad enn før er pådrivere for utviklingsarbeid ute i lokalmiljøene, og hvordan man har klart å stimulere til økt medvirkning.  
– Rent konkret finner vi flere publikumsfunksjoner i lokalsentra, og at befolkningen deltar mer på aktiviteter i tillegg til å bruke møteplasser. Vi ser at det har oppstått mer kontakt og samhandling mellom folk i nærmiljøene og at flere involverer seg i lokale organisasjoner og nærmiljøoppgaver. Mange opplever nærmiljøene og bomiljøene som bedre - på resultatsiden ser vi flere lekeplasser, nye benker og oppgraderte grøntområder. Til sammen vil jeg karakterisere dette som mange små skritt, som i sum har ført til et forbedret image og mer positivt omdømme, sa han.
   
10 år. For lite?
I likhet med flere av konferansens innledere og foredragsholdere, pekte Dølvik og Agenda Kaupangs evalueringsrapport på at en tiårssatsning - fram til 2016, trolig viser seg å være for kort til å oppnå de helt store resultatene.
    – Vi ser at noen av prosjektene har tatt lenger tid enn forventet. Andre har ikke kommet helt i gang. Trolig undervurderer man hvor lang tid det tar å få gjennomført omfattende forandringer. Vi bør være bevisste på at det å trekke seg ut av et område for raskt lett kan gi befolkningen en negativ opplevelse av at arbeidet bare har vært en gimmick.

Overgripende innsats
– Groruddalen står foran en ny transformasjon og byr på et fantastisk potensial for Oslo. Men for å kunne skape det virkelig store løftet, tror jeg at man, i tillegg til selve bydelsarbeidet, også trenger de helt grunnleggende og langtidsvirkende innsatsene for å endre den fundamentale infrastrukturen i Groruddalen. Dette kan være å arbeide enda mer systematisk for å skape en mer balansert befolkningssammensetning, få til mer gjennomgripende endringer i trafikale løsninger og mer liv i bydelssentrene. Her kreves overordnet innsats, mente Dølvik. 
       

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.