Et mer mangfoldig arbeidsliv er et bedre arbeidsliv

Ungdom og arbeid var temaet for et frokostseminar i Husbanken Region øst 26. april. JobbX-leder Mona Mauseth Evensen og rådgiver Karen Bøhle Aarhus, presenterte sitt arbeid for flerkulturell ungdom, og Shafi Adan fortalte om sin egen vei til suksess og hans firma Golden Academy.

Jobbsøkerkurs
JobbX Karrieresenter tilbyr gratis jobbsøkerkurs for unge folk og har særlig fokus på ungdom med minoritetsbakgrunn.

– I 2004 ble vi oppmerksomme på at de eksisterende arbeidsmarkedstilbudene ikke var tilpasset dagens behov for denne gruppen . Og siden den gang har vi holdt, og videreutviklet kurs som ivaretar både arbeidsgivere og arbeidstakere behov og ønsker, forteller Karen Bøhle Aarhus.

Unik kompetanse
Jobbsøkerkurset består av en grundig innføring i CV- og søknadsskriving og intervjuteknikk. Kurset foregår i små grupper som gir gode og trygge rammer. 324 personer deltok på kurset i 2011, og i snitt fikk 69 % av dem ordinære jobber.

 Mona Mauseth Evensen, Karen Bøhle Aarhus og Shafi Adan
 
Mona Mauseth Evensen, Karen Bøhle Aarhus og Shafi Adan (foto: Husbanken)

Kartlegging av egen kompetanse er en vesentlig del av søkeprosessen. Alle har en unik kompetanse som kan være nyttig for andre. Alle typer erfaringer er med i et eget kartleggingsverktøy som hjelper deltakerne til å vurdere egne erfaringer og se søknader i lys av egne muligheter. Det er ungdommen selv som skal skrive søknad.
Det krever tålmodighet og dedikasjon for å motivere deltakerne til å skrive selv, men det er en forutsetning for at søknaden skal virke troverdig, sier Mona Mauseth Evensen.

Veiledning
Kurslederen forteller at de har egne kurs i JobbX-metode som tilbys offentlige instanser. Disse gir grundig innføring i metoden og pedagogikken. De har utarbeidet kurs- og veiledningspakke med eksempler og maler og forslag til øvelser.
Kursholderkurset er utviklet for voksne som veileder arbeidssøkende ungdom de møter i sitt arbeid, eller som er interessert i å holde egne jobbsøkerkurs, sier hun.

Kunnskap om plikter og rettigheter
Som en av modulene i jobbsøkerkurset har JobbX, i samarbeid med YS-Ung, et tilbud som handler om rettigheter og plikter i arbeidslivet og hvordan det er regulert i Norge. I tillegg har vi drop in tjenester en dag i uka hvor ungdom kan få hjelp til andre ting i tillegg til jobbsøking. Det kan være å forstå informasjon fra NAV, eller diskutere konkrete situasjoner og erfaringer de har gjort seg i arbeidslivet. Kursholdere går blant annet gjennom arbeidskontrakter, og diskuterer hvordan man beholder jobben, og hvordan man tar opp vanskelige temaer på jobben.
Det er viktig med ulike opplegg for oppfølging både for de som trenger hjelp til å formalisere arbeidsforhold og de som ikke får jobb og trenger en annen type oppfølging, sier Karen Bøhle Aarhus.

Suksesskriterier
Mauseth Evensen mener at nøkkelen til JobbXs suksess først og fremst avhenger av to faktorer:  

  • at de har gode kursholdere med tverrfaglig og tverrkulturell kompetanse og gode språkferdigheter på mange språk. Kursholdere har i tillegg en sterk jobbmotivasjon, som holdes vedlike med kompetanseheving seks ganger i året.
  • at kurs-metoden er basert på bevisstgjøring og kartlegging av egne ferdigheter og motivasjon, og at det kun varer i ni timer.   

  Våre kurs er på kveldstid og eneste krav er at deltakerne skal komme frivillig, sier Mauseth Evensen . Gjennom kartleggingsarbeid, gjennomgang og analyse av konkrete stillingsutlysninger og rollespill kan alle sette seg i en realistisk arbeidssøkingsprosess.

Positive ringvirkninger
En jobb vil alltid være en god erfaring: I tillegg til å styrke ungdommenes selvtillit og økonomiske selvstendighet, får ungdommene bedre oversikt over samfunnet og hvordan det fungerer.

Vi støtter ungdommen også i å starte egen virksomhet. Vi dreper ingen drømmer, vi tror at Norge trenger unge gründere og har tillit til at mange kan få det til. Vi er fornøyd med at mange mennesker kommer i jobb på kort tid og synes at vi gir et godt bidrag til å gjøre arbeidslivet mer mangfoldig ved å hjelpe minoritetsungdom i ordinære jobber, avslutter Bøhle Aarhus.
JobbXs planer for framtiden er å starte et tilsvarende tilbud i Drammen, Akershus, Sandnes og Stavanger.

Fra teori til praksis
Shafi Adan fant sin egen nisje. Han startet et eget firma “Golden Academy “ hvor han tilbyr hjelp til ungdom som sliter med å få det til på skolen. Hans mål er å redusere frafallet fra videregående skole og hjelpe ungdom med å oppnå deres drømmer.

På ungdommens egne premisser
Han jobber i dag på flere fronter for å oppnå dette målet, og samtidig studerer han selv siviløkonomstudiet på BI. Adan rekrutterte studenter for å starte sin bedrift. Studentene er engasjerte og positive, de har selv gått gjennom utfordringer og ønsker å bidra til å skape en arena der ungdom får muligheten til å utvikle sitt fulle potensial.
Tilbudet er basert på å møte ungdom på deres hjemmebane, og styrke deres skolegang. Vi skal gi individuell og tilrettelagt oppfølging av skolearbeid, og bidra til økt kunnskapsnivå, sier Shafi Adan.

Ansatte i Golden Academy tilbyr kreative løsninger som hjelper barn og ungdom til å overvinne deres faglige utfordringer på ungdomsskolen og videregående skole. De gir individuell undervisning hvor enkeltelever får tilrettelagt støtte utfra ens egen tilpassede plan. Det gis også leksehjelp til grupper eller skoleklasser, hvor det blir gitt støttetimer, samt vikartimer på skolen.

Positiv selvoppfatning og motivasjon
Shafi Adan forteller at veien til suksess krever hardt arbeid og at man ikke gir opp når motstand viser seg. Han er overbevisst om at de fleste har talent på områder som de ikke vet om og tror at alle kan få det til med riktig hjelp.
­ Jeg vet fra egen erfaring at jeg lærer best fra andre folk som har de samme referanserammer som meg selv.

Gode resultater
Golden Academy kan vise til at de har bidratt til å øke antall elever som aktivt deltar på leksehjelp og til at ungdommen som har benyttet seg av deres tilbud har forbedret sine skoleresultater. Adan jobber med skolene Bjørholt, Rommen og Fystikkalléen