Erfaringer fra områdeløft i Groruddalen

Agenda Kaupang og Asplan Viak har evaluert Husbankens satsing i Groruddalen fra 2007 - 2011. Tore Dølvik som har vært prosjektleder for dette arbeidet, presenterer evalueringen. Virker tiltakene Husbanken har medvirket i, nås målene- og hva kan vi forbedre i satsingen?

Se og hør foredraget

Evaluator har vurdert samtlige strategier satsingen har gjennomført innenfor: områdeløft, bomiljøtilskudd og attraktive møteplasser.

Evalueringen har viet spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og områdeløft i fire områder med særskilte levekårs- og miljøutfordringer. I perioden 2007-2010 ble det brukt 61 millioner kroner på til sammen 55 tiltak innenfor denne strategien. Det meste har gått til fysiske tiltak som retter seg mot prosessmål som møteplasser, forbedring av bygninger og uteområder, samt styrking av senterområder og stasjonsnære områder. Om lag en fjerdedel er benyttet til prosessmål som deltakelse, medvirkning og lokal ledelseskapasitet. Resten er rettet direkte mot effektmål som bedre omdømme, lokal stedsidentitet og trygge bo- og nærmiljøer. Fordelingen av type tiltak har varierer fra bydel til bydel.

Evaluators hovedkonklusjon er at prosess- og resultatmålene i stor grad nås. Enkelte fysiske tiltak er blitt forsinket og har vært vanskeligere å få til enn forventet, men hovedbildet er at områdeløft har skapt resultater som verdsettes og brukes av befolkningen, og at det utløses engasjement, deltakelse og lokal ledelseskompetanse. På spørsmålet om satsingen har gitt effekter med hensyn til omdømme, identitet, trygghet og attraktivitet svarte evaluator: ”Ja, mange små skritt i riktig retning, men ikke det helt store løftet ennå”.

Evaluator forteller at hele 124 tiltak har vært gjennomført med bomiljøtilskudd. Det er så langt benyttet hele 40,5 millioner kroner til dette. Søknadsmengden har vært stigende i hele perioden. Evaluators inntrykk er at samarbeidsavtalene Husbanken har inngått med OBOS og Usbl om bomiljøtilskuddet har vært avgjørende for den gode søknadsinngangen. OBOS og Usbl har ansatt prosjektledere som har gått aktivt ut til potensielle tilskuddssøkere, informert dem om ordningen og hjulpet til med utforming av søknader.

Attraktive møteplasser brukes og verdsettes. Tilskuddsrammen til denne strategien på 30 millioner kroner, har så langt kommet 27 tiltak til gode. Tre fjerdedeler av midlene har gått til fysiske tiltak.