Programgruppe 3A

Fra og med 2010 er Programområde 3: Bolig-, by- og stedsutvikling i Groruddalsatsingcn delt i toprogramgrupper. Bakgrunnen for dette er den store bredden i oppgaver og fagområder innenfor programom rådet. De nye gruppene 3A og 3B skal ha ansvar for henholdsvis Områdeløft og stedsutviklingog Områdeplanlegging og byutvikling. Husbanken Region øst er representert i Programgruppe 3A.

Ledelse og sammensetning
Programgruppe 3A ledes av bydelene på omgang. Plankontoret for Groruddalen har sekretariatsfunksjon i programgruppen. Husbanken skal i samarbeid med leder og sekretær for gruppen bidra til å sette dagsorden og forberede saker til programgruppens moter.

Programgruppe 3A består ellers av representanter fra, Friluftsetaten, Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten Staten er foruten Husbanken representert ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og NAV.

Programgruppens mandat
Programgruppe 3A har ansvar for å følge opp følgende mål innenfor Programområdet:

Hovedmål
Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende  uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioritere særskilt.

Delmål
Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred deltakelse og innflytelse og ved å bygge opp lokal kompetanse og ledelseskapasitet.

 • Lokal stedsidentitet og tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.
 • Det skal etablere gode sosiale og inkluderende møteplasser i boområden og i sentra.
 • Bo -, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

Ansvar og oppgaver knyttet til områdeløft og stedsutvikling
Gruppen skal:

 • utvikle handlingsprogram for områdeløft og bomiljøtilskudd.
 • være rådgivende organ for Husbanken i forhold til innstilling av bydelens handlingsplaner og enkeltsøknader 
 • bidra til å sikre faglig forankring i og koordinering mellom statlige virksomheter, byrådsavdelinger, bydeler og etater.
 •  ha an svar for godkjenning og kvalitetssikring av årsrapporteringen.
 • styrke sektorinnsatsen ved å samordne tiltak fra andre sektorer og programområder inn mot områdeløftene.
 • foreta erfaringsinnhenting og -utveksling for å diskutere og oppsummere erfaringer fra egne og andre relevante prosjekter
 • følge opp Bomiljøtilskudd ved å bistå med strategisk rådgivning overfor Husbanken som prosjektansvarlig angående innretning og gjennomføring av tiltak, samt å oppsummere erfaringene.
 • rapportere til Samarbeidsutvalget for Groruddalen (SUG) på aktiviteten innen for programområdet og erfaringer fra arbeidet.