Om Groruddalsatsingen

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Staten og Oslo kommune. Satsingen varer fra 2007 til 2016, og berører over 130 000 mennesker i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet, og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det skal utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

Finansiering:
I prosjektperioden 2007 – 2016 vil det bli overført over en milliard kroner til Groruddalssatsingen. Stat og kommune har gjennom Intensjonsavtalen for Groruddalen forpliktet seg til å samfinansierer innsatsen og bidra med minimum 50 millioner kroner hver per år. De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i stat og kommune. Midlene fordeles på de fire programmene i satsingen etter at de økonomiske rammene er avklart. 

I 2009 bevilget Oslo kommune 50 millioner kroner i ekstraordinære midler til Groruddalssatsingen som helhet.. Staten bidro med totalt 131 millioner kroner. Av disse midlene ble 43 millioner kroner tildelt programområde 3 Bolig-, by - og stedsutvikling, som områdeløft er en del av. Samme beløp er også blitt bevilget til arbeidet i 2010 og 2011.

Programområder:
Satsingen er delt opp i fire programområder:

1. Miljøvennlig transport i Groruddalen
2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
3. Bolig-, by- og stedsutvikling
4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Programområde 3, er underdelt i to programgrupper: 3A og 3B. Programgruppe 3A: Områdeløft og stedsutvikling forvaltes av Husbanken.

Organisering:
• Samarbeidet mellom stat og kommune ledes gjennom årlige Politiske møter mellom miljøvernministeren og byrådslederen samt  berørte statsråder og byråder.
• Samarbeidsutvalget for Groruddalen koordinerer samarbeidet og forbereder de politiske møtene.
• Plankontoret for Groruddalen har ansvar for samordning mellom kommunale etater og kommunens samordning med staten.

Studer sentrale dokumenter: