Områdeløft Veitvet - Sletteløkka

Veitvet - Sletteløkka ligger øst i Bjerke bydel. Trondheimsveien (Riksvei 4) deler området i to: Sletteløkka i nord og Veitvet i sør. Området har ca. 6000 innbyggere, hvor 2000 bor på Sletteløkka og 4000 på Veitvet. Antall boliger: 2623.

Områdeløftene i Groruddalen
 Områdeløftene i Groruddalen 
Områdeløft Veitvet- Sletteløkka
  Områdeløft Veitvet-Sletteløkka 

Bebyggelsen på Sletteløkka består av blokker, mens Veitvet har både blokk- og rekkehusbebyggelse. Veitvet senter, T-banen og Veitvet skole er viktige tyngdepunkter og møtesteder langs Veitvetveien som er hovedtrafikåren gjennom Veitvet.

Muligheter og utfordringer
Veitvet - Sletteløkka har et godt kollektivtilbud og nærhet til byen. Veitvet, som den første av drabantbyutbyggingene i Groruddalen, er kjent for sin årlige Veitvetuketradisjon og Nordens første og flotteste kjøpesenter da det ble åpnet, så tidlig som i 1958.
Støy og forurensning er en vesentlig miljøbelastning i området grunnet trafikken på Trondheimsveien og Veitvetveien. Området har også særlige utfordringer knyttet til store endringer i befolkningssammensetningen, med høy folketilvekst og store endringer i aldersgruppesammensetning og i andel med ulik kulturell bakgrunn. Hovedvekten av norske er blant de eldre (og enslige). Beboere med innvandrerbakgrunn dominerer blant de yngre barnefamilier.

Det er mangel på møteplasser i området både ute og inne. Særlig gjelder dette delområdet Sletteløkka som er smalt og langstrakt, med få leke- og oppholdsarealer og ingen service- eller fellesfunksjoner. Møteplassene i området er nedslitte og har sterkt behov for rehabilitsering og fornyelse. Dette gjelder også skolen, t-banen og senteret. Eksisterende idrettstilbud benyttes av få barn og unge i området.
I området er det behov for å synliggjøre og styrke mulighetene som området har for kulturliv, rekreasjon, sosialt fellesskap og gode oppvekstforhold. Dette omfatter sosiale og kulturelle aktiviteter og tiltak, og ikke minst, fysiske tiltak knyttet til etablering og opprusting av møteplasser inne og ute i området.

Områdeløftarbeid 2007-2013
Grunnlagsdokumentasjon: Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka, utført av
Programplan 2012
Det er to strategier som danner grunnlaget for arbeidet i 2012:
1. Kunnskap, kultur og deltakelse
2. Perlekjedet - gjennom Veitvet og Sletteløkka

Bydel Bjerke har utarbeidet programplan for tidligere år: 2008, 2009, 2010 og 2011.

Finansiering
Husbankens samlet beilgning i periode 2007 til 2011 er på kr  7 200 000.

Kontaktinformasjon
Bydel Bjerke: Programleder/ hovedprosjektleder i: Lars Eivind Grasmo Tlf 92 83 48 19
Husbanken Region øst: Observatør: Arne Johnsen Tlf. 90 13 97 30