Områdeløft Haugenstua

Haugenstua ligger i Bydel Stovner nordøst i Oslo. Totalt har bydelen cirka 30 000 innbyggere, hvorav i underkant av 4000 bor på Haugenstua. Antall boliger: 1 370.

 Områdeløftene i Groruddalen
   Områdeløftene i Groruddalen

 

  

 

 Områdeløft Haugenstua

Det bor mange barn på Haugenstua. 30 prosent av befolkningen er under 20 år, mens bare litt over 8 prosent av befolkningen er over 70 år. Haugenstua omfatter de to rodene Stig og Smedstua. Innsatsområdet Haugenstua i Groruddalssatsingen har en noe annerledes avgrensning enn rodeinndelingen. Området avgrenses av jernbanen i sør, og småhusbebyggelse mot sørøst. Haugenstua stasjon er for øvrig en av landets aller mest trafikkerte togstasjoner med i underkant av en million reisende årlig. Haugenstua er delt av Østre Aker vei, som skiller Smedstua fra resten av Haugenstua. 9 av 10 boliger på Haugenstua er i blokkbebyggelse. 

Muligheter og utfordringer
Haugenstua er sterkt preget av infrastruktur for samferdsel og biltrafikk. Jernbanen ligger som en barriere mot boligområdene i sør, og Østre Aker vei har en svært høy trafikkmengde. (30 000 ÅDT). Dette skaper utfordringer i forhold til kommunikasjon internt i området, og til støy og forurensning.

Torget ved Haugenstua Senter har potensiale til å bli et attraktivt uterom og mer brukt møtested enn det er i dag. Haugenstua senter har fra det var nybygd, hatt et relativt stort tjenestetilbud og mer begrenset butikk-tilbud. De siste 10 - 20 årene har det skjedd en gradvis nedbygging av tilbudene, og senteret framstår i dag som lite attraktivt og dårlig vedlikeholdt. En revitalisering av senteret og torget er derfor svært ønskelig.

De store åpne- og i hovedsak bilfrie - grønne uterommene i tilknytning til blokkbebyggelsen på området med lekeplasser, fotballbaner og gang- og turveier er en viktig del av Haugenstuas karakter, og en viktig kvalitet ved området. Undersøkelser viser at det er stor grad av trivsel blant befolkningen i området, særlig blant barnefamiliene.

Haugenstua har mange møteplasser. Et kjennetegn er imidlertid at møteplassene blir brukt av avgrensete grupper i befolkningen. Haugenstua har behov for møteplasser som i større grad innbyr til kontakt og samvær på tvers av ulike grupper, og bedre tilbudene til barn og unge.

Områdeløftarbeid 2007-2013
Grunnlagsdokumentasjon:Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua, utført av Agder Forskning i 2009.

Programplan 2012
Følgende tre overordnede strategier er grunnlaget for arbeidet på Haugenstua:
1. Steder der folk møtes
2. Et lysende bomiljø
3. Godt ry og aktivt lederskap

Bydel Stovner har utarbeidet programplaner for tidligere år: 2009, 2010, 2011. 

Finansiering
Husbankens samlet bevilgning i periode 2007 til 2011 er på kr 10 220 000.

Kontaktinformasjon:
Bydel Stovner: Programleder/ hovedprosjektleder: Signe Høeg Tlf   93 01 62 37
Husbanken Region øst: Observatør: Husbanken Region øst: Siri Helle Tlf. 99 49 04 09