Områdeløft i Region øst

Områdeløft skal bidra til å forbedre det fysiske og sosiale miljøet i utvalgte områder med opphoping av levekårsproblemer, slik at innbyggerne får økt trygghet, trivsel og livskvalitet.

De fire første områdeløftene startet i 2007 i Groruddalen: Furuset i Bydel Alna, Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud og Haugenstua i Bydel Stovner. I 2011 ble områdeløftene utvidet med fire nye områder: Lindeberg, Linderud, Ammerud og Stovner sentrumsområdet.

Husbanken bistår med kompetanse og finansiering, men det er bydelene selv som er og skal være de sentrale driverne i utviklingsarbeidet. 


Organisering

Områdeløftene har en lokal prosjektorganisering. Bydelsutvalg er oppdragsgiver og programeier. Bydelsdirektør er programansvarlig for arbeidet. En programleder/ hovedprosjektleder har det operative ansvaret for gjennomføringen av områdesatsingen og leder arbeidet i prosjektteamet med delprosjektledere. I hver bydel er det etablert et organ bestående av representanter fra bydelsutvalg, administrativ ledelse i bydelen, ressurspersoner fra lokalmiljøet og andre, som bistår i gjennomføringsarbeidet og sikrer lokal forankring.

De åtte områdeløftene har fellestrekk både når det gjelder strategiutforming og hovedinnretning av arbeidet. Samtidig har de ulike utfordringer og potensialer, og ulik vektlegging og prioritering av innsats og fokusområder.

 

Finansiering og tilskudd

Tilskuddsrammen fra Husbanken, overfor hver enkelt bydel som er med i områdeløft, fastsettes på bakgrunn av handlingsplaner og i samarbeid med Groruddalssatsingen. I tillegg kan borettslag, velforeninger og andre søke Husbanken om tilskudd til tiltak som tar sikte på å forbedre miljøet og de lokale forhold (kalt bomiljøtilskudd). Her legges det opp til en årlig støtteramme på mellom 8 og 14 millioner kroner.

I forbindelse med oppstart av de nye områdeløftene skal bydelene selv utarbeide handlingsplan og iverksette små, synlige tiltak i løpet av det første året. Deretter kommer en gjennomføringsfase, fra 2012-2015, med avslutning i 2016.