Områdeløft idag

Det pågår i dag åtte områdeløft i fire bydeler i Groruddalsatsingen i Oslo. De første fire områdeløftene avsluttes i 2013, mens de fire som startet i 2011 varer ut 2016. I 2012 arbeider Bergen og Trondheim med egne områdeløft.

Områdeløft i Groruddalsatsingen i Oslo
I Groruddalen er det åtte områdeløft i 2012. Fire av dem avsluttes i 2013. Fire nye områder er godt i gang med arbeidet, som varer ut 2016.

Områdeløft i Bergen
Bergen kommune er nå i full gang med sitt områdeløft-arbeid. Innsatsen er rettet mot Årstad bydel, indre Laksevåg og Ytre Arna. I Årstad bydel er det spesielt Løvstakksiden og området Landås-Slettebakken som omfattes.

Samtlige av disse områdene kom dårlig ut i levekårsundersøkelsen som kommunen gjennomførte i 2008 og Bergen kommune har allerede over flere år gjennomført en rekke tiltak for å bedre både de fysiske og sosiale forholdene på disse stedene. Spesielt har det vært fokusert på forholdene for barn og unge gjennom helsestasjoner og barnehager/skoler og tiltak for fremmedspråklige. Samtidig har kommunen også stått bak en rekke fysiske tiltak for å øke boligstandard i den kommunale boligmassen og standard på det fysiske utemiljøet i flere av områdene.

Områdeløft i Trondheim
I Trondheim er det satt i gang et forprosjekt for en tverrfaglig områdeutvikling på Saupstad-Kolstad. Forprosjektet skal utrede, forberede og forankre et langsiktig områdeløft i bydelen.

Områdeløft Saupstad-Kolstad skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft som styrker bomiljøet og gjør bydelen enda mer attraktiv. Det kan for eksempel handle om å utvikle gode møtesteder og sentra i området, arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer, styrke foreningsliv og frivillighet, utvikle lokal ledelse og engasjement, eller å øke kvaliteten på uteområder og infrastruktur.