Bjerkedalen park - I hjertet av Bydel Bjerke

Den nye bydelsparken i Bydel Bjerke har fått navnet ”Bjerkedalen park”. Den strekker seg over et område på 38 mål. Parken ligger i hjertet av Bydel Bjerke, ved Brobekk mellom Refstadveien og Nordalveien. Oslo kommune og Husbanken har bevilget 6 millioner kroner til prosjektet i Bydel Bjerke i 2012.

Etappevis gjennomføring
Arbeidet i parken er planlagt gjennomført i tre etapper. Etappe 1 er under bygging og etappe 2 starter opp sommeren 2012.  De to første etappene er finansiert gjennom midler fra Groruddalssatsingen, kommunedelplan for torg og møteplasser og Bymiljøetatens midler til bekkeåpninger. Byggingen har en kostnadsramme på omlag 40 millioner kroner.

Ballplass, Bjerkedalen park  
Ballplass, Bjerkedalen park (Illustrasjon: Bydel Bjerke)

I etappe 1 blir Hovinbekken gjenåpnet. Den skal bli en naturbekk med fisk. Som del av bekkeløpet blir en tidligere badedam gjenåpnet. Etappe 1 omfatter også grunnarbeider, små bruer over bekken og vegetasjon langs vannkanten.

I etappe 2 etableres stier, belysning, et torgområde med parkpaviljong, utsiktsterrasse og trappeamfi. Parken avsluttes med beplantning og møblering i etappe 3. Da kan parken endelig framstå som et fargerikt område med stier, sitteplasser, en kafé og muligheter for sportsaktiviteter og rekreasjon.

Parkpaviljongen
Paviljongen får egen finansieringen fra Husbanken, som også bidrar til å gjennomføre selve parken. Den skal være en del av den sentrale aktivitetsplassen midt i parken, og inneholde kafé og nødvendige servicerom som toaletter, lager og søppelrom.

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet kom med i Groruddalssatsingen i 2007, og bydelen har siden da utviklet prosjektet i samarbeid med berørte etater, konsulenter og lokale aktører. Gjenåpning av Hovinbekken ble fra 2008 et sentralt element i prosjektet. Parken er utformet av et bredt tverrfaglig team. Entreprenør er Steen & Lund AS. Dronninga Landskap as har prosjektert parken. Filter arkitekter as har prosjektert paviljongen og Sweco Norge as er teknisk konsulent.

Målene for parken er å:

·         Etablere en vann- og aktivitetspark der Hovinbekken gjenåpnes som en attraksjon med naturlig badedam, tilrettelegging for fisk og biologisk mangfold.

·         Utvikle parken som en del av Hovinbekkens løp fra Marka til Fjorden.

·         Utvikle parken ved hjelp av lokalt eierskap og engasjement slik at den tas aktivt i bruk og ikke blir gjenstand for forfall.

·         Skape en park og møteplass som kan gi området et imageløft

·         Være en trygg, inkluderende og sosial møteplass for alle, utformet i tråd med universell utforming

·         Bli en arena for folkehelsearbeidet i bydelen

·         Utvikle parken som et av ”hjertene” i områdeløft for Linderud – Økernbråten - Vollebekk  

I Groruddalssatsingens regi skal det bygges fire bydelsparker: en park i hver av de fire bydelene som deltar i satsingen. Bydel Grorud er allerede i gang med Grorudparken. Bydel Alna har byggestart på ”Verdensparken”  senere i vår. I Bydel Stovner har man startet planleggingen av det som kalles ”Linjeparken.” 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.