Prosjektgruppemedlem May-Britt Prestøy

May-Britt Prestøy kjenner arbeidet med områdeløftet i Groruddalen bedre enn de fleste. Hun er både medlem av prosjektgruppa på Haugenstua, styreleder for Smedstua borettslag og styreformann for Tokerud varmesentral.I tillegg sitter hun som styremedlem for Tokerud Servicesentral.

   

- Når man har bodd så lenge på samme plass som jeg har gjort, føler jeg det nærmest som en forpliktelse å bidra til fellesskapet gjennom å gi noe tilbake, forklarer hun.

I løpet av de årene May-Britt Prestøy har bodd i Smedstua borettslag har mye blitt forandret.
- Det er jo alltid noe en kunne ønske seg var annerledes i lokalmiljøet og dette er min måte å forsøke å forandre lokalmiljøet på, forklarer hun. Samtidig innrømmer Prestøy at hun har lett for å bli engasjert i ting. Dette har blant annet resultert i alle styrevervene i lokalmiljøet.

Vellykket områdeløft
Som medlem av prosjektgruppa på Haugenstua, hvor hun deltar i gruppen i kraft av sitt verv som styreleder i Smedstua borettslag, har hun vært med på både å lage lokale handlingsplaner og utarbeide enkelte tiltak i innsatsområdet.
- Områdeløftet har gitt Smedstua/Haugenstua mye. Vi har fått gjort noe med det estetiske uttrykket i hele området. I tillegg er det blitt skapt nye møteplasser for folk og motivasjon for borettslagene til å jobbe mer sammen, sier hun begeistret.

- Jeg syns det beste er at det er blitt aktivitet i områder som tidligere lå brakk. Jeg opplever også at det er blitt mer kontakt mellom beboerne internt i borettslagene og på tvers av borettslagene, sier hun.

May-Britt Prestøy påpeker at spesielt parsellhagene som områdeløftet har bidratt til, ser ut til å ha slått an blant alle. Et annet svært vellykket tiltak er aktivitetsparken Sneglehuset som brukes flittig blant annet av barnehagene i nærmiljøet Hun har også fått udelt positive tilbakemeldinger på at områdeløftet har ført til bedre belysning langs gangveiene.

- Den nye belysningen gir folk mer trygghet på kveldstid, konstaterer hun.

”Nytt” beboerhus
Samtidig har hun også sørget for at beboerhuset i hennes eget borettslag- kjent som "Smia" - er blitt pusset opp.

- Jeg søkte om bomiljømildler til dette for å få til et funksjonelt sted der beboerne i borettslaget kunne samles. Huset er flittig brukt og leies av beboerne til forskjellige arrangementer, opplyser hun. 

På spørsmål om hvordan hun rekker å være med på alt dette på toppen av full jobb kommer svaret:
- Tidsbruken er mesteparten av tiden overkommelig. Dette er dessuten en mulighet til å være med å påvirke nærmiljøet. May-Britt Prestøy vektlegger at hun gjennom disse vervene har blitt kjent med nye folk som hun har hatt mange kreative, positive og hyggelige stunder med.

Trenger mer informasjon
Fremover mener hun at det kan være verdt å fokusere mer på informasjon til beboerne i innsatsområdet - både om hva det innebærer å engasjere seg i Groruddalsatsningen og i styrearbeid i borettslagene. May-Britt Prestøy kunne også tenke seg et tettere samarbeid mellom de forskjellige borettslagene.

- Det hadde vært en fordel om borettslagene kunne stått mer samlet i forhold til politisk behandling av saker som berører området vi bor i, sier hun. Likevel er Prestøy helt klar på at det til syvende og sist bør være beboernes ønsker som skal legge føringer for hvilke tiltak som bør prioriteres videre i Groruddalsatsningen.

- Det viktigste er å få beboerne selv til å komme med innspill om hva de vektlegger, sier hun. Hennes råd til beboere som får spørsmål om de kunne tenke seg å sitte i styrer og råd er: Engasjer dere!

Ler mes om: