Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli

– Viderefør de beste tiltakene! Erik Kjeldstadli er bydelsdirektør i Bydel Alna, og er sterkt involvert i arbeidet med Områdeløft og stedsutvikling innenfor Groruddalsatsingen. Som «vert» for et områdeløft legger han vekt på at tiltak og planer både skal ha kortsiktige og langsiktige følger for beboerne i området.

  Som leder av såkalte Programgruppe 3A, mener han at gruppens viktigste oppgave blir å forsterke og sikre videreføring av områdeløftene.
- Statsbudsjettet for 2011 gir muligheter til å forlenge områdeløftene noen år til. Det håper jeg vi får på plass snart, sier han.
- Programgruppe 3A håper jeg nå i første omgang kan bidra til å finne ut hva vi har oppnådd innenfor områdeløftene i bydelene: Hva er langsiktig og hva er verdifullt på sikt? I neste omgang blir spørsmålet hvordan vi kan sikre at byen viderefører de beste tiltakene når vi ikke lenger har statlige ekstramidler, fortsetter han.
Beboermedvirkning
Bydel Alna har gjennomført en rekke delprosjekter som ledd i områdeløftet. Områdeløftet har vært en del av Groruddalsatsingen siden 2007 og bydelsdirektøren har det overordnete ansvaret på bydelens vegne mens Husbanken har stått for finansiering og kompetansestøtte. Erik Kjeldstadli mener områdeløftet har gitt mange verdifulle erfaringer, mest i forhold til beboermedvirkning.

– En hovedsak for et områdeløft er at alle fysiske og sosiale aktiviteter skal medføre beboermedvirkning.  Når folk er aktive, deltar i prosessen og ser resultater av den, blir de mer stolte av stedet sitt, påpeker han. 

Realisme
I starten hadde befolkningen høye forventninger til hva som skulle skje når bydelen kom med i Groruddalsatsingen, og spesielt til områdeløftene.

– For å kunne oppnå resultater, må planene for et områdeløft først og fremst bygge på kunnskap om hva som er realistisk å oppnå. Omfattende lokalsenterutvikling og omlegging av veitraséer er for eksempel prosesser som involverer mange aktører og krevende å få gjennomført på kort sikt.Bydelen kan være en pådriver for slike tiltak uten at det tas inn i områdeløftet. Hvis en ønsker å la dette skal være en del av områdeløftet må en være nøye med hvilke forventninger en skaper. Det er viktig å vurdere om betingelsene for det er til stede, før en legger opp til slike omfattende tiltak, tilrår Kjeldstadli.

Et langt løp
– Et områdeløft bør planlegges som et langt løp med flere faser. De innledende fasene av områdeløftet bør inneholde mye aktiviteter og i de senere fasene kan fysiske tiltak som gir varige effekter bli mer sentrale, sier direktøren.

– Områdeløftet bør sette varige spor etter seg, både fysisk og sosialt. I vår bydel har vi rekruttert og skolert aktive medlemmer i lokalsamfunnet gjennom Furusetfestivalen og Alnaskolen. Vi har fått til et varig samarbeid mellom beboere gjennom borettslagprosjektet og nå til sist kommet i gang med fysiske tiltak, med Verdensparken som det største, opplyser han.

Veien videre
- Nå er løftet inne i den siste fasen av den første perioden. Vi håper imidlertid på noen år til. Men vi bruker nå tid på å finne ut hva vi har oppnådd og hvordan vi kan sikre at mest mulig er igjen på sikt, det vil si hva som kan videreføres uten ekstramidler gjennom Groruddalsatsingen, legger han til.

- Hvis vi får nye år må det være sentralt at de tiltakene vi skal gjennomføre kan gi mer langsiktige virkninger uavhengig av områdeløftmidlene. En oppgave nå er å sikre at flere kommunale sektorer gjennomfører planer som kan forsterke områdeløftet i bydelen. Planen for Verdensparken skal videreføres i ulike etapper, noen av dem uten ekstramidlene fra områdeløftet. Men vi tar med oss metoden vi har utviklet innenfor områdeløftet.for eksempel når det gjelder å forberede en skjøtselsplan som krever medvirkning fra befolkningen. Det ser Samferdselsetaten og Friluftsetaten verdien av. Nå er samarbeidet med dem organisert som et planprogram for bydelen, ifølge bydelsdirektøren.

Langsiktighet
Erik Kjeldstadli mener at erfaringene i Norge bekrefter teorien om at områdeløft bør være langsiktige.
– Områdeløft er innsatser for bedring av levekår i geografisk avgrensete områder med særlige levekårsutfordringer og behov for fysisk opprustning. Innsatsene skal ha form av langsiktige prosesser med betydelig offentlig økonomisk innsats. Erfaringen i vår bydel er at skal vi satse like sterkt i alle fasene av et områdeløft trenger vi et langsiktig statlig engasjement, sier Erik Kjeldstadli.

Relevante lenker: