Kommentarer til artikler

Mange steder er det gitt anledning til å kommentere artikler og tekster. Her vil du imidlertid oppleve at din kommentar ikke umiddelbart blir synlig på nettstedet.

Enkelte av våre artikler er åpne for kommentarer fra våre lesere.

Når du kommenterer en artikkkel vil din kommentar først måtte godkjennes av Husbanken før den blir vist på nettsiden. Dette gjøres ikke for å sensurerer meninger, men for å sikre oss at ikke noen misbruker våre nettsider. Som bruker forplikter du deg til å ikke legge inn støtende, diskriminerende, rasistisk eller på annen måte materiale som strider mot norsk lov. Dette gjelder også kryptert informasjon, junk mail, politisk stoff, uautoriserte annonser eller lignende og stoff som andre har copyright til.

Kommentarer eller innlegg fra brukere er Husbanken heller ikke ansvarlig for selv om all informasjon lagt inn av brukere blir kontrollert og sjekket av oss før de blir publisert.

Under ser du hvordan kommentarfeltet ser ut.