Mer til sosial boligbygging

I "Tillegg til tildelingsbrev 2013" legger regjeringen til rette for økt sosial boligbygging, flere barnehager og et styrt forbruk av startlån.

Etterspørselen etter både startlån og grunnlån til oppføring har oversteget den opprinnelige lånerammen på 20 milliarder kroner. For å imøtekomme etterspørselen og samtidig begrense Husbankens påvirkning på det generelle kredittmarkedet, har regjeringen gitt føringer for bruken av både rammen til startlån og for grunnlån til oppføring. Les "Tillegg til Tildelingsbrevet 2013 - Oppfølging av meldinga om bustadpolitikken og tilleggsløyvingar i statsbudsjettet 2013" her

I revidert nasjonalbudsjett  (RNB) fremmet regjeringen forslag om å øke Husbankens låneramme med fem milliarder kroner til totalt 25 milliarder i 2013. I tildelingsbrevet som følger bevilgningene i RNB, gir regjeringen føringer som skal fremme sosial boligbygging.
Den økte lånerammen vil i hovedsak gå til grunnlån. Lån til utleieboliger, utbedring av boliger,studentboliger, boliger i distriktene og andre boligsosiale formål er spesielt viktig.

Startlånet er foreslått målrettet bedre mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Fordelingen av lånerammen mellom startlån, grunnlån til boligsosiale formål, barnehager og oppføring gis en tydeligere prioritering. Kommunal- og regionaldepartementet har sent utkast til ny forskrift på høring og Husbanken skal i tillegg foreslå tiltak som fremmer måloppnåelsen.

Kommuner som søker om lån til omsorgsboliger, sykehjem eller barnehager skal henvises til Kommunalbanken.

Husbanken gis også anledning til å avslå søknader når tilgjengelige midler er disponert.

Tilskudd til utleieboliger er styrket med 33, 3 millioner kroner. Sammen med en større andel lån til boligsosial boligbygging- og framskaffelse,  legges det til rette for flere egnede boliger til utsatte grupper.