Bruk av personopplysninger

Husbanken er pålagt å utarbeide en rekke statistikker og analyser for de låne- og tilskuddsordningene vi forvalter. Videre finansierer Husbanken en rekke ulike forskningsoppdrag tilknyttet det boligsosiale området. Som et ledd i dette arbeidet vil det skje behandling av personopplysninger og i noen tilfeller utlevering av personopplysninger til forskere.

Aktuelle prosjekter som har tillatelse til å bruke personopplysninger fra Husbankens registre:

 Dato Prosjektet  Hvordan opplysningene kan brukes
04.04.14

Telemarksforskning:

Kunstnere med egen næringsvirksomhet
- inntekt og levekår

Opplysningene gjelder billedkunstnere og personer som er registrert under et kunstnerisk yrke i Registerbasert sysselsettingsfil i SSB, og som finnes i SSBs register over inntektsdata. Det anslås at det skal innhentes data om anslagsvis 2000 kunstnere.

I prosjektet skal det benyttes registerinformasjon om billedkunstneres lønns-, næringsinntekter og andre inntekter, data fra Fdtrygd, utdanningsdata og sosiodemografiske data. Bostøtte er en skattefri inntekt fra det offentlige og inngår i denne informasjonen.

Det er opplyst at Telemarkforskning skal motta opplysningene i anonymisert form. Bare SSB skal ha tilgang til koblingsnøkkelen, og denne skal slettes ved prosjektets slutt. Opplysningen skal slettes straks det ikke lenger er bruk for dem og senest når prosjektet er avsluttet – anslått til 31. desember 2016.

 02.04.14

 NIBR:

Undesirable housing market posisitons - ways in and out

 

Tilgang til opplysninger fra søknader om startlån og boligtilskudd til etablering samt mottatt bostøtte. Utvalget som inngår i prosjektet er i utgangspunktet alle personer som er 18 år og eldre og som bodde i Oslo, Bergen, Trondheim, Odda og Høyanger 31. desember 2008.

NIBR skal motta opplysningene i anonymisert form, og det skal ikke være mulig for NIBR å knytte opplysningene til personer eller husstander. Bare SSB skal ha tilgang til koblingsnøkkelen, og denne skal slettes ved prosjektets slutt. Opplysningen skal slettes straks det ikke lenger er bruk for dem og senest når prosjektet er avsluttet – anslått til 31. desember 2015.