Om boligpolitikken

Boligpolitikk handler om å legge til rette for at også personer og husstander med svak økonomi og særskilte boligbehov skal ha et godt sted å bo. Økonomiske lån og støtteordninger, lovregulering og kompetanse er de sentrale virkemidlene.

Hovedstrategien for boligpolitikken har vært å legge til rette for at boligmarkedet skal fungere best mulig. Ved å legge til rette for en økonomisk politikk som bidrar til lave renter og høy sysselsetting, vil flest mulig være selvhjulpen i boligmarkedet. Bolig, helse og arbeid er tre grunnleggende elementer i velferdspolitikken. Virkemidlene i boligpolitikken skal også støtte opp under regjeringens samlede innsats for å bekjempe fattigdom. Boligpolitikk er en del av den generelle velferdspolitikken.

Statens viktigste virkemidler for å tilrettelegge for et velfungerende boligmarked er lover og regler, organisering, kunnskap og kommunikasjon. De økonomiske virkemidlene som Husbanken forvalter skal rettes mot tiltak for som sikrer boliger til vanskeligstilte husholdninger. Det har også vært et mål å øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger.

Langsiktige føringer

I St.melding nr. 17 «Byggje-bu-leve» er hovedstrategien for boligpolitikken at staten skal lage gode rammer for boligbyggingen, og slik legge til rette for at boligmarkedet skal fungere best mulig. Staten skal gjøre byggeprosessene enklere og raskere, og sørge for at husholdningene som har varige bolig og – finansieringsproblem kan få en god og trygg bolig.

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd»  som ble lansert i mai 2014 samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet  har samarbeidet om å utvikle den nye strategien. Strategien tydeliggjør ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet og koordinerer bruken av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon. Husbanken koordinerer samarbeidet  om å omsette strategien til handling. En felles veileder for boligsosialt arbeid er under utarbeiding og det skal lages felles årlige tiltaksplaner for seks statlige etater.

Hovedansvaret for boligpolitikken ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Husbanken har ansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken og for å fordele de økonomiske virkemidlene. Husbanken skal også hjelpe kommunene å legge til rette for at også vanskeligstilte på boligmarkedet skal få et sted å bo. Les mer om rollefordelingen i boligpolitikken.

Årlige føringer

De årlige økonomiske rammene og politiske operasjonaliseringene for hvilke områder og målgrupper som skal prioriteres innenfor de fastlagte hovedstrategiene, synliggjøres i tildelingsbrevet til Husbanken.

Husbankens prioriterte oppgaver er det boligsosiale arbeidet og arbeidet med å øke antall boliger som er miljøvennlige og universelt utformet. Husbanken utarbeider egne strategier for å få best mulig måloppnåelse på det boligpolitiske området. Samarbeid med andre aktører på boligmarkedet og velferdsaktører er viktige elementer i dette arbeidet.

Husbanken bidrar til politikkutforming ved å initiere til forskning og utredninger på aktuelle områder.

Økonomiske virkemidler og måloppnåelse

Husbankens virkemidler er både generelle og selektive for å være tilpasset samfunnets og husholdningenes behov. De selektive virkemidlene som særskilt er rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet som av ulike årsaker på egen hånd ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet.

Startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med boligfinansiering kan etablere seg i eid bolig. Bostøtte og boligtilskudd skal bidra til å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte husholdninger.

Husbanken har også lån og tilskuddsordninger rettet mot kommunene, som blant annet barnehagelån og investeringstilskudd til eldre og omsorgsboliger og tilskudd til kommunale utleieboliger, som bidrar til at kommunene kan tilby innbyggerne i kommunen et godt velferdstilbud.

Lån fra Husbanken er et generelt virkemiddel som tjener flere formål. Det er en grunntanke at nye boliger, både i privat og offentlig regi, i størst mulig skal være utformet slik at alle skal kunne benytte seg av boligene. Husbanken har ulike kvalitetskrav knyttet til grunnlånet som skal sikre at nye boliger og bygg er miljøvennlige og universelt utformet. Boligmassen står for om lag av 40 prosent av energiforbruket i det norske samfunnet. Tiltak som kan bidra til at forbruket reduseres er derfor av samfunns-, privatøkonomisk og av boligpolitisk interesse.

Historie

Den historiske utvikling i boligpolitikken har vært deregulering av markedene, desentralisering av myndighet og en sterkere vektlegging av å hjelpe vanskeligstilte. Husbankens historie og boligpolitikkens historie er nært knyttet sammen. Husbanken har gått fra å være en statlig bank med som skulle finansiere flest mulig boliger, til å bli en velferdspolitisk aktør.