Samarbeid

Bolig er en grunnleggende del av den enkeltes velferd og boligpolitikk er en del av den generelle velferdspolitikken. Samarbeid på tvers av sektorer og fag er viktig for at Husbanken skal oppnå resultater på det boligpolitiske området.

Husbankens kjerneoppgaver er økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygninger. Disse oppgavene kan ikke Husbanken løse alene.

Statlige etater, kommuner, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner er alle viktige aktører for å øke Husbankens måloppnåelse innenfor disse områdene. For å samordne innsatsen har Husbanken inngått samarbeidsavtaler med sentrale aktører.

Samarbeidsavtalene er viktige rammer for at innsatsen på det velferdspolitiske området blir helhetlig og samordnet. Avtalene beskriver områder med felles utfordringer og hvordan man gjensidig kan bidra til å nå målene. Samarbeidsavtaler med interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner gir Husbanken økt kunnskap om behov hos ulike målgrupper, innspill til utvikling av Husbankens virkemidler og kanaler for informasjon om våre virkemidler.

Formålet med avtalene er:

  • legge til rette for et best mulig samarbeid innenfor felles velferdspolitiske områder
  • god samordning mellom politikkområder 
  • bidra til bedre koordinering av statlig innsats overfor kommunene 
  • bedre bruk av de økonomiske virkemidlene  
  • kunnskapsoverføring om andre sektorers mål og virkemidler 
  • utvikling av ny kunnskap 
  • mer kunnskap om effekten av boligpolitikken  
  • politikkutvikling