Saksgang for klager

Dersom Husbanken har fattet et vedtak som du er misfornøyd med og som du mener er galt i forhold til gjeldende regelverk, kan du sende inn skriftlig klage.

Klagefrist

Du må klage innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Hva kan du klage på?

Du kan ikke klage på forskriftene eller innholdet i regelverket, bare på bruken av dem. Klagenemnda har bare myndighet til å behandle klager som angår enkeltvedtak om lån, tilskudd eller bostøtte.

Hvordan går jeg fram?

Dersom Husbanken har fattet et vedtak som du er misfornøyd med og som du mener er galt i forhold til gjeldende regelverk, kan du sende inn skriftlig klage. Klage på lån og tilskudd skal sendes til Husbanken. Klage på bostøtte skal sendes til kommunens bostøttekontor. Kommunen vil forberede saken og sende den til Husbanken for behandling.

  • Klagen må være underskrevet av deg eller din verge/fullmektig. Du kan ikke sende klagen på e-post. 
  • Det er ikke nødvendig at du begrunner klagen din, men du må vise til hvilket vedtak du klager over og hvilken endring du ønsker.

Selv om det ikke er et krav at du begrunner klagen din, er det en fordel for deg at Husbanken og eventuelt klagenemnda får synspunktene dine på hvorfor du mener vedtaket er feil. Du bør ta med alle argumentene du mener er relevante for saken. Alt som du har sendt inn og som har tilknytning til klagesaken, blir lagt ved saken.

Hva skjer videre?

Når du har sendt inn en klage, vil Husbanken se på saken din én gang til. Det er Husbanken som i første omgang behandler klagen. Etter denne behandlingen kan utfallet bli ett av to; enten får du medhold eller avslaget opprettholdes.

  • Får du medhold, blir vedtaket omgjort og du får brev fra Husbanken om hvorfor vedtaket er gjort om.
  • Dersom vedtaket som er påklaget blir opprettholdt, vil du få brev fra Husbanken med en nærmere begrunnelse om hvorfor Husbanken ikke vil omgjøre vedtaket.

Dersom du etter denne orienteringen likevel vil ha saken lagt fram for klagenemnda, må du ta kontakt med Husbanken og gi beskjed om dette. Husbanken vil da klargjøre saken for behandling i klagenemnda.

Før saken blir oversendt til nemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du innsigelser til saksframstillingen, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen med vedlegg blir så sendt klagenemndssekretariatet, som sender saken videre til klagenemnda.

Hva skjer i klagenemnda?

Klagenemnda har møte cirka én gang måneden, hvor de går gjennom hver enkelt sak før avgjørelse. Nemndas kompetanse er regulert i forskrift om klagenemnd for Husbanken.

Klagenemnda har myndighet til å undersøke og uttale seg om alle sider av saken. Dette betyr blant annet at de kan undersøke om Husbanken har lagt riktig fakta til grunn for vedtaket, om forskriftene er riktig tolket og om Husbankens skjønnsmessige vurderinger har vært forsvarlige.

Når klagesaken blir lagt fram for klagenemnda, undersøker nemnda om vilkårene for å behandle klagen foreligger. Dersom vilkårene ikke foreligger, skal nemnda avvise saken. Nemnda tar ikke stilling til sakens innhold. 

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.