Om klagenemnda

Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er departementet som oppnevner nemndas medlemmer.

Husbanken har ansvaret for nemndas sekretariat.

Klagenemnda avgjør klager på enkeltvedtak om:

  • tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån, tilskudd og bostøtte
  • krav på tilbakebetaling av bostøtte, jf lov om bostøtte § 11.

Klagenemnda kan ikke instrueres verken når det gjelder tolkning av regelverk, utøvelse av skjønn, avgjørelser i enkeltsaker eller saksbehandling. Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages.

For nærmere regler om klagenemndas kompetanse, saksbehandling osv., se forskrift for Husbankens klagenemnd (Lovdata).