Vårt verdigrunnlag

Basert på verdiene åpenhet, samspill og mangfold, skal Husbanken legge til rette for boligpolitisk måloppnåelse gjennom kommuner, bransje og andre relevante aktører.

Alle skal oppleve Husbanken som åpen og tilgjengelig. Vi har mange roller og oppgaver og har en regionalisert organisasjonsstruktur som legger til rette for gode løsninger tilpasset nasjonale og lokale utfordringer for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Vårt verdigrunnlag kjennetegner oss også internt i organisasjonen.

Husbanken ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere ansatte med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn.