En attraktiv arbeidsplass

Hos oss møter du faglige utfordringer, profesjonelle kunder og samarbeidspartnere, god opplæring og mulighet for kompetanseutvikling.

Faglige utfordringer
I Husbanken kan du bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan etablere seg og bli boende i en egnet bolig. Du kan være med å påvirke kvaliteten på fremtidige boliger når det gjeler krav til universell utforming. I tillegg til de økonomiske virkemidlene, er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak viktige verkemiddel. Vi leggeril rette for, og samarbeider med kommunar, andre offentlege instansar, interesseorganisasjoner, forskermiljø og aktører innenfor byggjebransjen.

Kunder og samarbeidspartnere
Kundane våre er hovedsakelig profesjonelle aktører som kommunar, utbyggere og boligbyggelag. Våre kunder og samarbeidspartnere har høy kompetanse. Dette stiller store krav til oss og gjør at vi har behov for dyktige ledere og medarbeidere.
 
God opplæring og mulighet for kompetanseutvikling
Alle våre nyansatte deltar på nyansattseminar. Vi gir våre nye tilsatte grunnopplæring om Husbanken, faglig veiledning og mulighet for hospitering ved ei regionkontor eller ved dei sentrale kontorer. Som ansatt i Husbanken får du utvikling både gjennom krevende arbeidsoppgaver og kompetansetiltak.

Høyt kompetansenivå
I Husbanken har vi behov for ansatte med ulik utdanningsbakgrunn. Vi har i dag sosionomer, samfunnsvitere, økonomer, ingeniører, arkitektar og jurister.  I tillegg har vi ei rekke medarbeidere med bakgrunn innenfor IT, kommunikasjon, arkivfag og HR.

Samarbeid på tvers
En stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionkontorene, som med sin solide lokalkunnskap er en viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransjen i sine fylker. Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gir en nærhet til kunder og samarbeidspartnere som er avgjeøande for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultater. For å oppnå erfaringsutveksling og læring på tvers i organisasjonen legger vi til rette for godt samarbeid mellom de ulike kontorene.