Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle et digitalt system som vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag. 

Målet med prosjektet er å lette tilværelsen for alle som søker, tildeler og administrerer kommunale boliger. I tillegg vil det gi bedre muligheter til å følge opp beboere, pluss skaffe bedre oversikt og statistikk til beslutningstakerne. 

Siden prosjektstart høsten 2019 er konsept landet og planlegging gjort. Arbeidet går over i en gjennomføringsfase fra høsten 2020. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner kroner i tre år, til sammen 90 millioner kroner.

Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken og KS og referansekommunene Bergen, Bodø, Alta, Hamarøy, Asker, Kristiansand, Kristiansund, Oslo, Sarpsborg, Sandnes og Trondheim.

Hvorfor trenger vi det?

Se animasjonsfilm om prosjektet her


Innbyggerne som søker kommunal bolig møter ofte et lite brukervennlig system som ikke alltid ivaretar krav til personvern godt nok.

Av 110 000 kommunalt disponerte boliger i Norge sto 9000 boliger tomme av ulike årsaker i 2019. Kommunene taper store inntekter når kommunale utleieboliger står tomme, samtidig som boligsøkere står i kø. Mange ansatte i kommunene jobber også tungvint med papirskjemaer og Excel-ark.

Myndighetene får heller ikke god nok informasjon til å utarbeide gode prognoser og beredskap eller til å utvikle mer effektive boligpolitiske virkemidler.

Tilbud til alle kommuner

Prosjektet skal utvikle et modulbasert sentralt fagsystem for boligarbeidet i alle norske kommuner. Modulene utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke systemet. Det vil bli lagt vekt på god opplæring til kommunene etter hvert som systemet blir klart til bruk. Målet er at alle norske kommuner skal koble seg på når systemet er ferdig. Det vil føre til at flere som trenger det får en egnet bolig raskere, mer effektiv utnyttelse av kommunale boliger, mindre tomgangsleie og bedre beslutningsgrunnlag for kommunale og nasjonale myndigheter.

Prosjektet følger føringene fra digitaliseringsstrategien. Systemet utvikles og forvaltes av Husbanken slik at kommunene ikke får merarbeid og økte kostnader til drift, heller ikke etter at prosjektperioden er over.

Foreløpige tilbakemeldinger fra kommuner og innbyggere tyder på at et digitalt system for kommunale boliger er etterlengtet.

Beate Lofseik i Husbanken presenterer prosjektet i et webinar i juni 2020

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kobo@husbanken.no.