Det offentlige som pådriver og veiviser i miljøarbeidet

EUs Bygningsenergidirektiv og regjeringens miljøhandlingsplan peker på behovet for at offentlige aktører gjør en innsats for å nå målet om redusert energibruk i bygningsmassen.

EUs nylig reviderte bygningsenergidirektiv fastslår at:

  • alle nye bygg skal være «nesten nullenergibygg» i 2020
  • alle offentlige nye bygg skal være «nesten nullenergibygg» i 2018

Begrepet «nesten nullenergibygg» – brukt i bygningsenergidirektivet – er ikke tallfestet. Det er opp til de enkelte land å komme med en definisjon og det er behov for en norsk offisiell definisjon. Bygningsenergidirektivet vil være premissgivende for Norges politikk på området

Alle aktører i bolig- og byggsektoren må arbeide mot de samme mål dersom gjennomføring og iverksetting skal kunne skje i et slikt omfang som myndighetene legger opp til.

Staten må gå foran og sette krav og normer gjennom lovgivning, økonomiske incitamenter og støtte til informasjon og kompetanseoppbygging. Som byggherre må staten ta en innovativ ledende rolle.

Kommunene spiller en nøkkelrolle. Kommunene eier ca. 25 prosent av alle yrkesbygg i Norge, og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg. De er ansvarlige for lokal planlegging og har oppgaver ved tilsyn og kontroll av byggesaker. Kommunene er lokale normsettere.


Overhalla, Orkdal og Oslo er kommuner som nå satser på bygg med svært lavt energiforbruk

Fylkeskommunene eier og drifter selv mange bygg, og påvirker som regional planmyndighet kommunenes planlegging i stor grad.

Bygg- og eiendomsnæringen har avgjørende betydning for god utførelse og stor innflytelse på at det i de konkrete tilfeller tas gode miljøvalg.

Eiere og brukere av bygg må stille miljøkrav og opptre som miljøbevisste brukere og konsumenter ved å etterspørre gode miljøløsninger.

Eksempler på kommuner som går foran i miljøarbeidet

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.